Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Art. 1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Risack Legal Consulting & Writing / Risack Media met maatschappelijke zetel te Vijf Eikenstraat 54, 8780 Oostrozebeke, BTW BE 0662629655 (hierna RiLegal genoemd), tenzij één van deze websites hier volledig of op bepaalde punten van afwijkt. Ieder bezoek aan een website van RiLegal is dan ook onderworpen aan deze voorwaarden, inclusief de bijzondere voorwaarden en eventuele afwijkingen ervan. Door uw bezoek stemt u stilzwijgend in met onderstaande voorwaarden en geeft u alsook toestemming aan RiLegal om deze gebruiksvoorwaarden steeds te wijzigen, met ingang vanaf het moment waarop zij op de website worden gepubliceerd.

Art. 2. Aansprakelijkheid

RiLegal streeft altijd een ultieme betrouwbaarheid en accuraatheid na. Toch houdt dit een inspanningsverbintenis in en gebeurt het gebruik van de gegevens van onze website op risico van de bezoeker. Informatie en Advertorials door derden aangeleverd, kunnen informatie bevatten die niet door ons worden geverifieerd.

Indien deze website links bevat naar andere websites is dat geen uiting van aanbeveling of ‘het akkoord gaan’ met de inhoud van die website. Wij geven dan ook geen enkele waarborg van de juistheid, geschiktheid, veiligheid of gepastheid van de inhoud van deze websites. De aansprakelijkheid voor die inhoud en veiligheid ligt volledig bij de derde partij.

In ieder geval is RiLegal niet aansprakelijk voor eventuele schade, zonder onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse, ten gevolge van het bezoek aan onze websites of eventuele storingen, virussen of onderbrekingen in het netwerk. Het gebruik en de installatie van veiligheidssoftware is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoeker. Een tijdelijke down-time ten gevolge van onderhoudswerken of aanpassingswerken aan onze website(s) kan nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid.

Art. 3. Exclusief gebruik voor privédoeleinden

De websites van RiLegal mogen uitsluitend gebruikt worden voor privédoeleinden, met uitzondering van commercieel gebruik in rechtstreeks contact met RiLegal. Kunnen niet: het gebruik van onze website(s) voor het overnemen van content, om bezoekers te werven voor uw eigen website of onderneming, om links te verspreiden naar uw website, om aan de hand van links advertentie-inkomsten te verwerven … (niet-limitatieve lijst). Kan wel: het gebruik van onze website(s) om een mogelijke overeenkomst te sluiten met RiLegal, het gebruik van onze website(s) om u te informeren over onze diensten en onze berichtgeving.

Art. 4. Regels voor het gebruik van onze website

Volgende regels leggen beperkingen op m.b.t. het gebruik van onze website(s):

 • Het is verboden om een inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en dit in de brede en ruime zin geïnterpreteerd;
 • Het is verboden om ongepaste berichten of informatie te verspreiden via onze website(s);
 • Het is verboden om reclame voor andere website(s) te maken via onze website(s);
 • Het is verboden om daden te stellen die het gebruik van andere bezoekers zouden (kunnen) verhinderen;
 • Het is verboden om adblockers te gebruiken of te installeren waarmee RiLegal inkomstenverlies zou (kunnen) leiden;
 • Het is verboden om de beveiliging van onze website op een of andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, te omzeilen of de werking van de website te verhinderen.

Bij niet-naleving van deze richtlijnen kan u niet alleen aansprakelijk gesteld worden, maar kan u ook de toegang tot onze website(s) of diensten geweigerd worden.

Art. 5. Uitzondering op het intellectueel eigendomsrecht

Alle content op deze website is onderhevig aan de regels en bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht en mogen dan ook nooit zonder onze toestemming worden overgenomen. Het overnemen van content kán mits schriftelijke toestemming van onzer zijde en conform de bepalingen zoals onderling overeengekomen.

Art. 6. Gebruikersregels bij het plaatsen van reacties

Op sommige plaatsen op onze website(s) kunnen gebruikers publieke reacties achterlaten. Wij staan dit toe om de gebruikerservaring te verhogen en een publiek platform te vormen waar gebruikers in eerlijk overleg kunnen debatteren of meningen ventileren. Om dit publiek debat vorm te geven, zijn de reacties aan volgende bepalingen onderworpen:

 • Reacties mogen nooit de goede naam of het privéleven van anderen aantasten;
 • Stalking is niet toegelaten;
 • Het gebruik van scheldwoorden of beledigingen is niet toegelaten;
 • Alle reacties die een uiting zijn, impliciet of expliciet, van discriminatie, zijn verboden;
 • Alle reacties die strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden, zijn verboden;
 • Reacties die reclame inhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn verboden;
 • Reacties mogen geen links naar andere websites bevatten;
 • Spamming, hacking of inbreuken van intellectuele rechten zijn verboden;
 • Reacties die een bedreiging inhouden worden gemeld bij de bevoegde instanties;
 • Reacties mogen geen belediging of persoonlijke aanval inhouden op de auteur, zijn persoonlijke mening of zijn schrijfstijl;
 • De reacties zijn een open debat waarbij iedere mening, buiten de meningen die niet voldoen aan de bovenstaande criteria en door ons geweerd worden, in alle vrijheid en met de nodige respect mogen floreren. Reacties die ingaan tegen ‘de maatschappelijke trend’, maar wél voldoen aan bovenstaande criteria, zullen wij nooit verwijderen. Het blijft echter wél van belang om ook deze reacties met alle fatsoen.

Wij doen ons best om alle reacties te monitoren en tijdig in te grijpen indien een schending van bovenstaande bepalingen, de openbare orde of de goede zeden, zich voordoet. Toch kunnen wij niet garanderen dat wij alle reacties kunnen controleren. Wel zullen wij bij eventuele klachten alles in het werk stellen om de desbetreffende reactie binnen de kortst mogelijke tijd offline te halen.