In de pers

Elektronische verkoop van inbeslaggenomen roerende goederen

Vroeger moest een gerechtsdeurwaarder die tot uitvoerend beslag overging de inbeslaggenomen roerende goederen fysiek verkopen. Denk bijvoorbeeld aan wagens, televisietoestellen of horloges. De wet van 5 mei houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank (BS 19 juni 2019) maakt een elektronisch verkoop van de inbeslaggenomen roerende goederen nu mogelijk. In theorie, want in de praktijk is het wel nog wachten op de praktische uitwerking.

Elektronisch openbaar verkoop roerende goederen

De mogelijkheid tot een elektronische openbaar verkoop is echter geen verplichting. De gerechtsdeurwaarder kan er met andere woorden nog steeds voor kiezen om de openbare verkoop fysiek te voeren. Ook een combinatie tussen de twee vormen (fysiek en elektronisch) is mogelijk.

Elektronische openbare verkoop en de bekendmaking ervan

Dezelfde wet geeft aan dat de verkoop ook op elektronische wijze moet worden bekendgemaakt. Het is dus niet langer nodig om via pakweg nieuwsbladen over de openbare verkoop te berichten, hoewel ook dat mogelijk blijft. Net zoals een combinatie tussen de fysieke en elektronische bekendmaking. Hoe de elektronische bekendmaking moet gebeuren, is momenteel nog koffiedik kijken. Daarvoor blijft het wachten op verdere reglementering.

Elektronische openbare verkoop: via welk platform?

Het is nog niet duidelijk hoe de elektronische verkoop zal verlopen en via welk platform men dat zal doen. Ook daaromtrent moeten nog een aantal zaken worden vastgelegd. Het is de Regering die bij een in de Minsterraad overlegd besluit zal bepalen welk elektronisch platform men voor de openbare verkoop zal gebruiken. Ook de bijhorende modaliteiten met betrekking tot de verkoop, de toewijzing van het roerend goed en de betaling ervan zal de Regering moeten vastleggen. De bepalingen zijn vandaag wel al in werking getreden, maar in de praktijk is het dus nog wachten op de praktische uitwerking ervan.

Geef een reactie