De burgerPrivacyStaat & BestuurVeiligheid en defensie

België breidt terroristendatabank verder uit

België beschikt over een centrale terroristendatabank waarin informatie wordt opgenomen over Syriëstrijders en andere (potentiële) terroristen. Verschillende instanties, zoals de Staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken, raadplegen de terroristendatabank. De terroristendatabank kwam echter al verschillende keren in opspraak. Het comité I hekelde bijvoorbeeld de onduidelijkheid over wie allemaal toegang heeft tot de terroristendatabank. Nu breidt men de terroristendatabank nog verder uit en zal er ook een efficiëntere uitwisseling van informatie plaatsvinden.

Uitbreiding van de terroristendatabank

Op dit moment bevat de terroristendatabank gegevens van ‘foreign terrorist fighters’, ‘home grown terrorists’ en haatpredikers. Men voegt daar nu ook ‘terrorismeveroordeelden’ en ‘potentieel gewelddadige extremisten’ aan toe. Het gaat om mensen die tekenen van terrorisme of extremisme vertonen, maar die niet onder de vorige drie categorieën vallen en vroeger door de mazen van het net glipten. Hun gegevens werden wel al bijgehouden door de Cel Extremisme van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, maar werden niet met de andere overheidsdiensten gecommuniceerd. Daar komt nu verandering in.

Potentieel gewelddadige extremisten

Onder de categorie potentieel gewelddadige extremisten vallen alle personen die een aanknopingspunt hebben met België, die extremistische opvattingen hebben die het gebruik van geweld of dwang legitimeren en waarbij betrouwbare aanwijzingen bestaan dat zij een intentie hebben om in het kader van die opvattingen geweld te gebruiken.

 • De potentieel gewelddadige extremist moet een aanknopingspunt hebben met België; en
 • De extremistische opvattingen moeten geweld of dwang legitimeren; en
 • Er moeten betrouwbare aanwijzingen bestaan dat zij ook de intentie hebben om daarvoor geweld te gebruiken.

Er moet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan vooraleer iemand in de terroristendatabank kan worden opgenomen. Daarnaast zijn er nog drie andere risicofactoren. Er moet aan minimaal één risicofactor zijn voldaan vooraleer er sprake is van een potentieel gewelddadige extremist:

 • Er moeten systematisch sociale contacten zijn met extremistische milieus; of
 • Er moet een psychische problematiek zijn vastgesteld door een gekwalificeerde deskundige; of
 • De persoon in kwestie moet daden gepleegd hebben die kunnen worden beschouwd als:
  • (a) een misdaad of wanbedrijf die de psychische of fysieke integriteit van derden aantast of bedreigt;
  • (b) onderrichting of opleiding tot het gebruik of vervaardigen van explosieven, vuurwapens, andere wapens, schadelijke of gevaarlijke stoffen of andere specifieke methoden en technieken die nuttig zijn voor het plegen van terroristische misdrijven;
  • (c) bewuste handelingen die gelden als materiële steun voor een terroristische of extremistische organisatie of netwerk;
  • (d) feiten die wijzen op een verontrustend veiligheidsbewustzijn in hoofde van de betrokkene.

Terrorismeveroordeelden

Daarnaast worden ook terrorismeveroordeelden aan de terroristendatabank toegevoegd.

 • Er moet een aanknopingspunt zijn in België; en
 • De persoon in kwestie moet veroordeeld zijn, een gerechtelijke beslissing tot internering hebben gekregen of een beschermingsmaatregel gekregen hebben voor terroristische misdrijven (bij minderjarigen) en dit in België of in het buitenland; en
 • Het niveau van de dreiging dat van de persoon uitgaat moet door de OCAD ingeschaald zijn op niveau 2 (gemiddeld), 3 (ernstig) of 4 (zeer ernstig).

In de databank wordt vervolgens informatie gedeeld over de evolutie van de betrokkene, de contacten die de betrokkene had in de gevangenis en eventuele mogelijke invrijheidsstellingen.

FOD Financiën krijgt toegang tot de terroristendatabank

Naast onder meer de lokale politie, de federale politie, de gevangenissen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatsveiligheid zal ook de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën toegang krijgen tot de terroristendatabank. Dit is voornamelijk belangrijk voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen van personen die terroristische misdrijven vergemakkelijken, aan terroristische misdrijven meewerken of terroristische misdrijven (pogen te) plegen.

Geef een reactie