In de pers

Er komen twee verschillende types archeologen

Sinds 2016 moeten archeologen over een erkenning beschikken om hun beroep uit te oefenen. De Vlaamse Regering krijgt nu de bevoegdheid om verschillende erkenningstypes uit te werken. In de wandelgangen valt te horen dat men twee types van archeologen zou willen bekomen die elk hun eigen bevoegdheden kennen.

Twee types archeologen

De Vlaamse Regering zou een regeling met twee types archeologen uitwerken. Dat staat onder andere te lezen in de ‘Conceptnota aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie’. Beide types zullen elk hun eigen bevoegdheden en hun takenpakket kennen.

Type 1: Hiertoe zullen archeologen behoren die alle vormen van archeologisch onderzoek mogen uitvoeren. Zij mogen ingrepen in de bodem doen. Hierbij zou het uitvoeringsbesluit ook de erkenningsvoorwaarden versoepelen. Zo zouden kandidaten niet langer één jaar archeologische opgraafervaring moeten kunnen aantonen in de voorbije vijf jaar, maar volstaat één jaar ervaring in de voorbije tien jaar.

Type 2: Hierbij gaat het om archeologen die zich moeten beperken tot archeologisch vooronderzoek. Zij mogen geen ingreep in de bodem doen. Voor een kwalificatie in het type 2 zou men over een master in de archeologie moeten beschikken.

Erkenning archeologen en ingrepen in de bodem

Het onderscheid tussen het type 1 en 2 zal met andere woorden gebeuren op basis van het al dan niet verrichten van ingrepen in de bodem. In de diversebepalingendecreet van 13 juli 2018 (BS 27 augustus 2018) is er een definitie opgenomen van het begrip «ingreep in de bodem». Onder ingreep in de bodem wordt aldus begrepen: «elke wijziging van de eigenschappen van de ondergrond door de verwijdering of toevoeging van materie, de verhoging of verlaging van de grondwatertafel, of het samendrukken van de materialen waaruit de ondergrond bestaat».

Wat met het Agentschap Onroerend Erfgoed?

Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal zijn erkenning als archeoloog blijven behouden. Er rest enkel nog de vraag tot welk type het Agentschap Onroerend Erfgoed zal behoren. Voor de universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden, zou er eveneens niks wijzigen.

Die situatie is volledig anders voor archeologen die in dienst zijn bij een IOED (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst) of bij de gemeente. Zij zouden hun van rechtswege-erkenning verliezen.

Geef een reactie