Werk & SociaalZiekte en verzorging

Het TNW-traject zet langdurig zieken opnieuw aan het werk

Sinds 1 januari 2022 hebben langdurig zieken in ons land de mogelijkheid om in een Terug Naar Werk-traject (TNW-traject) te stappen, waarbij ze worden begeleid door een Terug Naar Werk-coördinator (TNW-coördinator). Met deze regeling wil de federale regering langdurig zieken beter begeleiden en ondersteunen bij hun terugkeer naar de werkvloer. Door passende hulp en ondersteuning te bieden, moet het eenvoudiger worden om een job uit te oefenen die bij de noden en mogelijkheden van langdurig zieken past.

Over het TNW-traject en de TNW-coördinator

Het is de adviserend geneesheer die, op verzoek van de langdurig zieke zelf, doorverwijst naar een TNW-traject. Vervolgens zal de TNW-coördinator het traject opstarten. Het is de TNW-coördinator van het eigen ziekenfonds die dit doet. De TNW-coördinator pleegt hiervoor overleg met de langdurig zieke, de adviserend arts en eventuele andere actoren en stelt op basis hiervan een multidisciplinair re-integratieplan op.

De nieuwe regeling heeft het doel om het aantal mensen dat in een re-integratietraject stapt, te vergroten. Daarnaast moet het de doorstroom naar een passende job versnellen en verpersoonlijken. Dat is belangrijk, want volgens het RIZIV is aangetoond dat hoe laagdrempeliger deze dienstverlening is, hoe sneller er gebruik van wordt gemaakt.

In ieder geval dient er bij een TNW-traject steeds volgens vier principes te worden gehandeld:

  • Langdurig zieken moeten zo snel mogelijk weten of een TNW-traject voor hen mogelijk is
  • Men moet weten of er steun nodig zal zijn in het TNW-traject
  • Er moet zo vroeg mogelijk duidelijkheid zijn over de eventuele aanpassingen die voor de langdurig zieke nodig zijn
  • De langdurig zieke moet zo snel mogelijk in contact worden gebracht met de sleutelfiguur die de nodige steun kan bieden en de aanpassingen kan voorzien

Het een en ander is uitgewerkt in de Wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers. Er moet wel nog een koninklijk besluit komen waarin de exacte voorwaarden, termijnen en modaliteiten verder worden uitgewerkt.

Wie kan in een TNW-traject stappen?

Een TNW-traject staat open voor elke werkloze of werknemer die erkend arbeidsongeschikt is én nog voldoende psychische en fysieke vermogens en vaardigheden heeft om een terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. In de praktijk spreekt men hierbij over “restcapaciteiten”. Dit woord werd zorgvuldig gekozen om een meer positieve kijk op arbeidsongeschiktheid te garanderen en om te focussen op wat men wel kan, in plaats van op wat men niet kan. Hoe dan ook geldt dat als de gezondheid het niet toelaat of als de restcapaciteiten te beperkt zijn, er geen TNW-traject kan worden opgestart.

Verloop van het TNW-traject

Het TNW-traject kan worden opgestart op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of op initiatief van de langdurig zieke zelf. Het exacte verloop van het TNW-traject zal dan ook verschillen naargelang wie het project opstart.

Verloop van het TNW-traject op initiatief van de adviserend arts

De adviserend arts vraagt de zieke tien weken na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is binnen twee weken aan de adviserend arts terug te bezorgen. In de vierde maand van de arbeidsongeschiktheid zal de adviserend arts met behulp van het medisch dossier een eerste inschatting maken van de restcapaciteiten. De adviserend arts kan de zieke dan doorverwijzen naar een TNW-coördinator voor een eerste contactmoment. Binnen een maand na de doorverwijzing organiseert de TNW-coördinator het eerste contactmoment en worden de vervolgstappen bepaald.

Verloop van het TNW-traject op initiatief van de langdurig zieke

Tijdens de periode van erkende arbeidsongeschiktheid kan de zieke steeds op eigen initiatief vragen om een contactmoment met de TNW-coördinator. Hiervoor dient men contact op te nemen met het ziekenfonds. Eventueel wordt er eerst gevraagd om een medische vragenlijst in te vullen en aan de adviserend arts te bezorgen. Binnen een maand wordt het eerste contactmoment georganiseerd en worden de vervolgstappen bepaald.

Rol voor de mutualiteiten

De mutualiteiten spelen met andere woorden een belangrijke rol bij het TNW-traject, hoewel ze in sommige gevallen zullen doorverwijzen naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op een werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject.

Ook moeten de mutualiteiten een elektronisch Terug Naar Werk-dossier (TNW-dossier) bijhouden met daarin de identiteitsgegevens van de gerechtigde, de gezondheidsgegevens, de loopbaangegevens en de registraties door de TNW-coördinator. Deze gegevens zullen onder andere worden gebruikt in het kader van het beheer van het traject.

Geef een reactie