Economie

Belastingvermindering kinderopvang: dit moet je weten

Uitgaven voor kinderopvang geven recht op een belastingvermindering. Wel moeten de uitgaven dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien is het in te brengen bedrag ook beperkt. Niet eenvoudig, daarom geef ik hieronder de algemene regels nog even weer.

Voorwaarden voor belastingvermindering kinderopvang

Om van de belastingvermindering voor kinderopvang te kunnen genieten, moet aan een zevental voorwaarden zijn voldaan. Hieronder zijn deze voorwaarden voor de belastingvermindering kinderopvang weergegeven.

# 1. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: buiten de normale lesuren

In de eerste plaats moet het gaan om uitgaven voor kinderopvang buiten de normale lesuren. Het gaat echter niet alleen om de kosten voor kinderopvang tijdens de weekends of tijdens de vakantie. Ook de kinderopvang tijdens de middagpauze of op internaten komen gewoon in aanmerking.

Wel gelden er een aantal beperkingen:

  • Bijkomende kosten mogen niet in aanmerking worden genomen (bv. maaltijdkosten of kledingkosten);
  • Kosten voor cursussen tijdens de opvang (bv. bijles) mogen niet in aanmerking worden genomen;
  • Uitgaven voor schoolreizen, zeeklassen, sneeuwklassen, bosklassen, e.d. mogen in principe niet in aanmerking worden genomen;
  • Lidgelden van verenigingen vallen niet onder opvang buiten de normale lesuren en komen niet in aanmerking voor belastingvermindering.

# 2. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: beperkt tot EER

In de tweede plaats moet de kinderopvang plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De kinderopvang moet dus niet in België gebeuren, maar kan ook in pakweg Nederland, IJsland, Zweden of Slovakije plaatsvinden. Kinderopvang in landen buiten de EER, denk onder andere aan Brazilië of China, komen echter niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor kinderopvang.

# 3. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: leeftijdsgrens

Vervolgens legt de wetgever een leeftijdsgrens op. In principe moet het kind jonger zijn dan twaalf jaar op het tijdstip waarop het werd opgevangen. Bij kinderen met een zware handicap wordt de leeftijdsgrens wel opgetrokken tot achttien jaar.

# 4. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: kind moet fiscaal ten laste zijn

Opdat je de belastingvermindering voor kinderopvang kan gebruiken, moet het kind fiscaal ten uwer laste zijn. Zo moet het kind deel uitmaken van het gezin, mogen de netto bestaansmiddelen van het kind niet te hoog oplopen en mag het kind geen bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben verkregen. In principe zijn deze financiële vereisten hier weinig relevant, daar de leeftijdsgrens sowieso al beperkend is.

Hiernaast kan je de belastingvermindering voor kinderopvang ook genieten indien er sprake is van co-ouderschap. Dan kan je immers van de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste genieten.

# 5. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: je moet beroepsinkomsten hebben

Deze voorwaarde stuit vaak op verwarring. Het gaat immers niet alleen om bezoldigingen die rechtstreeks uit een arbeidsovereenkomst voortspruiten, maar ook om inkomsten uit pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, winst, baten en andere vervangingsinkomsten. Indien je samen met een partner wordt belast, volstaat het bovendien dat slechts één van beiden aan deze voorwaarde voldoet.

# 6. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: het moet gaan om welbepaalde instellingen of personen

Het kan niet de bedoeling zijn dat je de vergoeding die je aan de buurvrouw betaalde voor de opvang van jouw kind, fiscaal in mindering brengt. Daarom heeft de wetgever de belastingvermindering voor kinderopvang beperkt tot welbepaalde instellingen of personen. Zo moeten de instellingen of opvangvoorzieningen erkend zijn. Contacteer de inrichtende organisatie voor meer informatie.

# 7. Voorwaarde belastingvermindering kinderopvang: omvang en betaalde kosten bewijzen

Tot slot moet je natuurlijk kunnen bewijzen dat je de kosten betaalde en wat hun omvang is. Het attest dat je van de instanties en opvangvoorzieningen kan ontvangen, volstaat. Indien je geen attest ontvangt, kan je echter ook zelf een en ander bewijzen. Bijvoorbeeld door de bevestigingsbrief van inschrijving en de verschillende betalingsbewijzen voorhanden te houden.

Overigens moet je niet kunnen bewijzen dat je zelf de betalingen uitvoerde. Indien barmhartige bompa de kosten voor de kinderopvang financierde, mag je ook aan hem de betalingsbewijzen vragen. Jij kan gewoon nog steeds van de belastingvermindering genieten.

Hoeveel belastingvermindering kinderopvang?

Hoeveel belastingvermindering je voor de kinderopvang kan genieten, is afhankelijk van een aantal factoren. In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat het aftrekbaar bedrag is beperkt tot €11,20 per dag per kind. Hierop wordt vervolgens een belastingvermindering van 45% toegepast. Dit blijft tot slot beperkt tot het moment waarop het kind 12 jaar wordt.

Let op bij kinderen jonger dan drie jaar

Is jouw kind jonger dan drie jaar? Dan heb je ook recht op de belastingvermindering voor kinderopvang. Echter kan je ook opteren voor een verhoging van de belastingvrije som. Zij zijn echter niet cumuleerbaar. Maak daarom vooraf de berekening en ga na welk regime voor jou het voordeligst is.

 

Geef een reactie