EconomieInternationaalZelfstandig & Vennootschap

Geen bedrijfsrevisoren meer met terroristisch verleden of witwasverleden

Een bedrijfsrevisor is de persoon die de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoert. Hoewel de bedrijfsrevisor vrij wordt aangewezen door de vennootschap, mogen alleen personen die lid zijn van het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) worden benoemd. Natuurlijk kan niet iedereen lid worden van het IBR en gelden er heel wat criteria. Een daarvan is de betrouwbaarheidseis waaraan nu wordt gesleuteld.

Criteria voor benoeming van bedrijfsrevisoren

Deze voorwaarden zijn vrij divers en zijn opgenomen in artikel 5, § 1 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze wet geeft bijvoorbeeld aan dat de bedrijfsrevisor maximaal 65 jaar oud mag zijn, een masterdiploma moet hebben, de eed moet afleggen en geslaagd moet zijn voor een bekwaamheidsexamen.

Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen” (Eed die de bedrijfsrevisor binnen twaalf maanden na toelating verplicht moet afleggen)

Daarnaast moet de bedrijfsrevisor “betrouwbaar zijn“. Wat we daaronder moeten verstaan, is eveneens in datzelfde artikel opgenomen. Het geeft bijvoorbeeld aan dat de bedrijfsrevisor geen gevangenisstraf van minstens drie maanden mag hebben gekregen voor valsheid in geschriften of knevelarij (afpersen van geld als ambtenaar). Ook mag de bedrijfsrevisor nooit van zijn politieke rechten zijn beroofd.

Nog strengere regels voor de bedrijfsrevisor

De betrouwbaarheidseis werd nu aangepast. Bovenop de bestaande eisen komen er een heleboel nieuwe voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vooraleer de bedrijfsrevisor betrouwbaar is. Zo mag hij voortaan bijvoorbeeld ook niet veroordeeld zijn voor een criminele straf. Hij mag evenmin veroordeeld zijn voor zaken die met terrorisme te maken hebben en hij mag nog nooit een strafrechtelijke geldboete hebben gekregen op basis van inbreuken op de antiwitwaswet.

Deze wijzigingen komen niet voort uit een probleem met de Belgische bedrijfsrevisoren, maar wel omdat België de Europese Vierde Antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht moet omzetten. Deze Europese richtlijn geeft onder andere aan dat België ervoor moet zorgen dat veroordeelde criminelen geen leidinggevende functies kunnen opnemen die betrekking hebben op beroepen waarbij men een meldingsplicht heeft ten aanzien van de antiwitwaswetgeving, wat voor de bedrijfsrevisor het geval is. Deze nieuwe regels gelden vanaf 15 augustus 2020.

Geef een reactie