Dossier coronavirusFeaturedIn de persProcesProcesvoering

Hoe gaan de rechtbanken om met de coronacrisis?

Terwijl scholen sluiten en de horeca gedwongen het werk neerlegt, stelt zich de vraag hoe het voor de hoven en rechtbanken verder moet. Ook hier troepen advocaten, slachtoffers en daders samen, terwijl het openbaar karakter vergt dat iedereen aanwezig mag zijn. De hoven en rechtbanken moeten de rechtszekerheid garanderen en kunnen daarom niet zomaar talmen, dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van de vele slachtoffers en de rechtstaat uithollen, maar anderzijds moeten ook zij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Daarom heeft het College van hoven en rechtbanken een aantal aanbevelingen gedaan aan de verschillende rechtscolleges.

Aanbevelingen ten aanzien van het personeel

Het College raadt aan om alle personen die een zwakke gezondheid hebben de toelating te geven om thuis te blijven. Thuiswerk moet daarbij worden aangemoedigd voor magistraten en griffiers, maar er moet wel een wachtdienst of permanentie op poten worden gezet. Het gaat in dit geval enkel om personeelsleden die over een eigen laptop beschikken. Voor personeelsleden die niet over een eigen laptop beschikken kan de hoofdgriffier dienstvrijstelling verlenen. Het is dan ook aan de hoofdgriffier om een systeem uit te rollen waarbij minder personeel aanwezig is, bijvoorbeeld door een beurtrol in te voeren.

Organisatie van de burgerlijke zaken

Wat de inleiding van de zittingen betreft, raadt het College aan om tot 19 april 2020 geen nieuwe dossiers meer in te leiden. Enkel met toelating van de voorzitter kan hier alsnog voor worden afgeweken, bijvoorbeeld indien er enige hoogdringendheid is of wanneer zaken dreigen te verjaren.

Wat de behandeling van de zaken betreft, dient men na te gaan in welke mate de behandeling van de zaak schriftelijk kan gebeuren. Daarnaast dient men de tijdsschema’s van zittingen zo te organiseren dat er minder mensen aanwezig zijn in het gerechtsgebouw en dient men aangepaste lokalen te voorzien waarbij er een veiligheidsafstand is tussen de aanwezigen. Wanneer het treffen van deze maatregelen niet mogelijk is, moet men nagaan of het mogelijk is om niet-dringende zaken uit te stellen.

Daarnaast is er de nadrukkelijke vraag naar de magistraten toe om soepeler op te treden en bijvoorbeeld toe te staan dat men in een aantal familiezaken, waarbij de rechtzoekenden volgens de letter van de wet ook persoonlijk aanwezig moeten zijn, zich toch door hun advocaat kan laten vertegenwoordigen.

Organisatie van de strafzaken

Voor de strafzaken volgt men min of meer dezelfde aanbevelingen als bij de burgerlijke zaken. Men moet echter rekening houden met de bijzonderheid van de zaak, met name wanneer het gaat om zaken die dreigen te verjaren of zaken met betrekking tot zedendelinquenten of recidivisten waarbij een snelle behandeling noodzakelijk is om de samenleving te beschermen. Deze zaken moeten nog steeds worden behandeld conform de afspraken die werden gemaakt met het parket. Andere strafrechtelijke procedures worden verdaagd, wanneer de omstandigheden dat vereisen en na een individuele studie en overleg met het openbaar ministerie.

Extra aandacht voor de lokalen

Het schoonmaakpersoneel moet handschoenen dragen en regelmatig de handen wassen. Er moet bovendien voldoende verluchting worden voorzien en men moet instaan voor een regelmatige reiniging van de gerechtsgebouwen.

Wanneer een besmette persoon in een lokaal aanwezig is geweest, moet het lokaal onmiddellijk worden gesloten. Vervolgens moet het lokaal worden gereinigd en gedesinfecteerd met chloor.

Geef een reactie