De burgerEconomieLeven & WonenZelfstandig & Vennootschap

Jouw woning ombouwen om er ook een kantoor onder te brengen: geen vergunning nodig, maar …

In principe heb je in Vlaanderen steeds een vergunning nodig indien je de bestemming van een gebouw aanpast. Wanneer je dus van jouw woning een kantoor wenst te maken, zal je voorafgaandelijk een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moeten afvragen. In theorie is dat ook het geval wanneer je slechts een deel van de bestemming wijzigt, door bijvoorbeeld enkel de benedenverdieping tot een kantoorruimte om te bouwen. In dit laatste geval heeft de Vlaamse regering echter een uitzondering voorzien. Om op die uitzonderingsregeling beroep te kunnen doen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden werden nu door de Vlaamse regering versoepelt.

Eerst herhaal ik nog even de huidige vier voorwaarden voor het onderbrengen van een functie complementair aan wonen, om vervolgens de wijzigingen te duiden.

De 4 voorwaarden voor het onderbrengen van een functie complementair aan wonen

Om beroep te kunnen doen op de vrijstelling van de vergunningsplicht, moet de gewijzigde functie complementair zijn aan de woonfunctie. Hiervoor stelt men vier vereisten voorop.

In de eerste plaats is de regeling enkel mogelijk indien de hoofdfunctie van het gebouw nog steeds wonen blijft. Hieraan gekoppeld is er de tweede vereiste dat de complementaire functie steeds minder vloerruimte moet innemen dan deze van de woonfunctie. Men legt hier ook een maximale grens van honderd vierkante meter op. Eveneens is er de derde vereiste mee verbonden die stelt dat het woongebouw gelegen moet zijn in woongebied (of met woongebied vergelijkbaar gebied).

De vierde voorwaarde luidt tot slot dat de complementaire functie niet strijdig mag zijn met de voorschriften van de:

  • Stedenbouwkundige verordeningen;
  • Plannen van aanleg;
  • Verkavelingsverordeningen;
  • Bouwverordeningen;
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • Omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.

Gewijzigde voorwaarden voor het onderbrengen van een functie complementair aan wonen

De eerste drie voorwaarden voor het onderbrengen van een functie complementair aan wonen, blijven onverminderd in voege. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage (BS 12 november 2018), sleutelt echter aan de laatste niet-strijdigheidsvoorwaarde.

Zo zal de vergunningverlenende overheid volgens artikel 1 van dat Besluit enkel nog rekening moeten houden met tegenstrijdige voorschriften in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, de bijzondere plannen van aanleg en met de tegenstrijdige voorschriften in de verkavelings- en omgevingsvergunningen van minder dan  15 jaar oud.

Vierde voorwaarde voor het onderbrengen van een functie complementair aan wonen: geen tegenstrijdigheid met voorschriften in…
Situatie tot 22 november 2018Situatie vanaf 22 november 2018
Stedenbouwkundige verordeningenStedenbouwkundige verordeningen
Alle plannen van aanlegEnkel nog bijzondere plannen van aanleg
BouwverordeningenBouwverordeningen
Provinciale, gewestelijke en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannenGemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
Verkavelings- en omgevingsvergunningen voor het verkavelen van grondenVerkavelings- en omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, van minder dan 15 jaar oud

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie