Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Nieuw nationaal noodplan voor terroristische aanslagen en gijzelnemingen

Na de aanslagen van 22 maart 2016 werd er een parlementaire onderzoekscommissie opgericht om lessen te trekken uit de aanslagen en uit noodplanningsoefeningen. Het nieuwe noodplan geeft een plan van aanpak weer voor terroristische aanslagen of terroristische gijzelingen in ons land. Hierbij geeft men aan welke instanties verantwoordelijk zijn, welke acties zij wanneer moeten treffen en hoe ze daarbij onderling moeten samenwerken.

Plan van aanpak is niet gepubliceerd

In principe worden dergelijke bijlagen ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het KB van 18 mei 2020 maakt er wel melding van, maar het plan van aanpak werd om veiligheidsredenen niet gepubliceerd. Op die manier weten terroristen niet op welke manier er wordt ingegrepen en kunnen ze zich niet organiseren. Wel is het duidelijk dat het plan van aanpak sinds 4 juni 2020 van toepassing is. Vanaf dat moment zal een terroristische aanslag of gijzelneming volgens een nieuwe (en hopelijk betere) manier beheerd worden.

Over de nieuwe structuur schept het KB wel duidelijkheid.

Acht cellen actief bij terroristische aanslag of gijzelneming in België

De crisisbeheerstructuur bestaat voortaan uit acht cellen, waarvan vijf op federaal niveau en drie op lokaal niveau. Welke acties zij wanneer treffen, is zoals reeds eerder vermeld niet gepubliceerd.

Federale cellenOnder leiding van
Federale gerechtelijke cel voor het nemen van gerechtelijke maatregelenFederale procureur
Federaal coördinatiecomité voor het nemen van bestuurlijke maatregelenDirecteur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum
Beleidscel voor de bespreking van gezamenlijke acties en interventies (bestuurlijk én gerechtelijk)Directeur-Generaal van het Nationaal Crisiscentrum + de federale procureur
Informatiecel 
Nationale slachtoffercel voor het centraliseren van informatie van slachtoffers en hun ouders en overlevende verwanten 
Cellen op lokaal niveau 
Provinciale crisiscel ter ondersteuning van het federale crisisbeheerGouverneur
Gerechtelijke cel (JuDI) om het strafonderzoek te voeren en ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de federale gerechtelijke celFederaal magistraat
Operationele commandopost (CP-ops) voor de coördinatie van de noodsituatie op het terrein 

Het is hierbij opvallend dat de samenstelling van de cellen wordt beperkt om een efficiënter overleg toe te staan, maar het is daarentegen wel mogelijk om “iedere nuttige persoon” uit te nodigen. Op lokaal niveau worden dan weer verbindingsagenten aangeduid om een goede coördinatie te garanderen.

Geef een reactie