EconomieZelfstandig & Vennootschap

Nieuwe gronden voor ambtshalve doorhaling KBO

Ambtshalve schrapping uit KBO

De beheersdienst van de KBO (Kruispuntbank der Ondernemingen) beschikt sinds kort over twee nieuwe gronden om tot een zogeheten ambtshalve doorhaling over te gaan. Dat is niet onbelangrijk, want een ambtshalve doorhaling in de KBO kan verregaande gevolgen hebben. Wat deze twee nieuwe gronden zijn en welke gevolgen dit kan hebben, ontdek je in dit artikel.

Ambtshalve doorhaling in de KBO

De KBO is een databank waarin alle ondernemingen en hun vestigingseenheden in België geregistreerd staan. Zie het een beetje als een openbare identiteitskaart voor bedrijven. Deze registratie is cruciaal, want het geeft een onderneming een officiële status en zichtbaarheid.

Net zoals het bevolkingsregister de gegevens van de levende Belgen moet bevatten, is het de bedoeling dat de KBO de gegevens van economisch actieve bedrijven bevat. Daarom dient de beheersdienst van de KBO soms bedrijven te schrappen of door te halen. De ambtshalve doorhaling in de KBO is een proces waarbij de beheersdienst van de KBO een onderneming op eigen initiatief uit haar register schrapt.

Standaardprocedure van ambtshalve doorhaling

De beheersdienst kan merken dat er gegevens ontbreken of dat er foute gegevens in de KBO zijn opgenomen. Dan zal de beheersdienst verzoeken om dit recht te zetten of om extra informatie te bezorgen. Wanneer er geen reactie volgt, gaat de beheersdienst over tot de ambtshalve doorhaling in de KBO. De onderneming wordt, indien mogelijk, hiervan op de hoogte gebracht. Ook als de beheersdienst er niet in slaagt om contact te leggen met de onderneming, gaat men over tot een ambtshalve doorhaling.

Vijf eerdere gronden voor ambtshalve doorhaling

Naast de standaardprocedure beschikte de beheersdienst reeds over vijf extra gronden om over te gaan tot een ambtshalve doorhaling. Deze vijf gronden zijn vooral ontwikkeld om de vennootschappen die in feite economisch dood of slapend zijn uit de databank te halen. Deze vijf gronden zijn hieronder weergegeven:

  • De oprichter van een natuurlijke persoon is sedert minstens zes maanden overleden.
  • De afsluiting van de vereffening van een rechtspersoon is minstens drie maanden geleden uitgesproken.
  • Er is minstens drie maanden geleden overgegaan tot de sluiting van het faillissement van een rechtspersoon.
  • Een vennootschap heeft drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neergelegd
  • Het gaat om een slapende vennootschap: de onderneming beschikt sedert minstens drie jaar niet meer over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden; én beschikt niet over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen die zijn ingeschreven in de KBO; én er is sinds zeven jaar geen enkele wijziging meer uitgevoerd in de KBO; én er sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie in het Belgisch Staatsblad uitgevoerd dan de jaarrekeningen.

Twee extra gronden voor ambtshalve doorhaling

Aanvullend op de standaardprocedure en de vijf gronden die reeds bestonden, zijn er nu twee nieuwe gronden voor de ambtshalve doorhaling toegevoegd. Hiermee wordt rekening gehouden met nieuwe wettelijke verplichtingen (het UBO-register) en met de veelvoorkomende praktijk van fusies en splitsingen.

  • De onderneming is opgehouden te bestaan door een fusie of splitsing die minstens drie maanden van kracht is.
  • De onderneming voldoet niet aan de UBO-verplichtingen.

Gevolgen van de doorhaling in de KBO

Als een onderneming wordt doorgehaald, wil dit niet zeggen dat de onderneming meteen stopt met bestaan. De rechtspersoonlijkheid blijft dus behouden en de onderneming moet nog altijd voldoen aan alle verplichtingen. Toch zijn er wel degelijk gevolgen voor de onderneming. Zo worden de rechtsvorderingen van de vennootschap onontvankelijk en moet men rekening houden met een verbod om de geschrapt verklaarde activiteiten uit te oefenen. Dit laatste kan zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben. Bovendien tast de schrapping uit de KBO het vertrouwen in de onderneming aan, zeker nu de schrapping ook nog eens in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie