Subsidies

Nieuwe subsidies: binnenkort ook een recyclagepark in jouw buurt?

Recent was er al het Uitvoeringsplan voor huishoudelijke afval en bedrijfsafval. Vandaag komt de Vlaamse overheid, met een publicatie in het Belgisch Staatsblad, ook met bijpassende milieusubsidies voor de lokale besturen. De bedoeling is dat de gemeenten en bepaalde verenigingen subsidies zullen krijgen indien ze huis-aan-huisinzamelingen organiseren, brengsystemen op korte afstand opstarten of een minirecyclagepark inrichten. Specifieke subsidies zijn er ook voor het wegnemen en afvoeren van asbest. Deze subsidies geven een goede kijk op hoe de Vlaamse overheid wil investeren in een beter milieu. Wij plaatsen enkelen daarvan in de kijker.

# 1. Subsidies voor thuis- of wijkcompostering

Deze subsidies bestonden eerder al, maar de plafonds worden nu wel opgetrokken. Het gaat om vaten die aangeboden worden voor thuiscompostering. We denken bijvoorbeeld ook aan wormenbakken of beluchtingsstokken.

Het maximale subsidiebedrag voor compostvaten wordt opgetrokken van €70/m³ tot €80/m³. Voor compostopstellingen van meer dan 500 liter geldt er een aangepaste subsidie van €50/m³, in plaats van de eerdere €30/m³. Er geldt wel een minimumaantal van respectievelijk 1.000 en 500.

# 2. Regeling inzake asbest

Tot op heden kwam het Vlaamse Gewest tussen in milieukosten inzake asbest. Die tussenkomst bedroeg 50% van de gemaakte milieukosten, op voorwaarde dat de investering minstens 5.000 euro bedroeg. Diezelfde regeling blijft van toepassing, maar onder bepaalde voorwaarden kan de tussenkomst oplopen tot 90%.

Ook voor het ophalen en afvoeren van asbest voert Vlaanderen een nieuw subsidieregime in. Deze subsidies moeten de inzamel- en stortkosten gedeeltelijk dekken. Voor het jaar 2017 moet er nog een overgangsregeling ingevoerd worden, maar voor het jaar 2018 zal de subsidie maar liefst 90% van de kosten bedragen. Er snel bij zijn is de boodschap, want vanaf 1 januari 2019 zal het opnieuw dalen tot 75%.

# 3. Subsidies voor minirecyclageparken

De Vlaamse overheid wil zogenaamde minirecyclageparken aanmoedigen. De bedoeling is om recyclageparken een stuk toegankelijker te maken. Belangrijk is wel dat het ook effectief gaat om ‘kleine’ afvalinzamelingen. Uit de stukken blijkt dat de wetgever hiermee ‘hoeveelheden die te voet of per fiets kunnen worden getransporteerd’ op het oog heeft. De kosten voor het inleveren van afval in een minirecyclagepark zullen nooit hoger mogen zijn dan bij het normale circuit. Ook mobiele recyclageparken die zich tijdelijk zullen settelen in bepaalde wijken, behoren tot de mogelijkheden.

Het gewest voorziet  subsidies voor infrastructuurwerken, receptiekosten, camerabewaking, de tijdelijke opslag van afvalstoffen en, in het geval van mobiele parken, een vergoeding per dag dat het park ook effectief geopend is.

# 4. Minder afvaltransport in het wegverkeer

De Vlaamse overheid wil het afvaltransport in het wegverkeer verminderen. Daarom zal ze subsidies toekennen voor containers die afvaltransport per boot of trein mogelijk maken. De voorwaarde is anderzijds wel dat het nog steeds efficiënt blijft en de containers eenvoudig kunnen overgeladen worden.

# 5. Strijd tegen zwerfvuil

Het gewest kent niet alleen subsidies toe voor het plaatsen van afvalbakken, maar zal nu ook subsidies toekennen voor het tegengaan van zwerfvuil en sluikstorten. De subsidie voor straatafvalbakken zal €4/l bedragen. Ook camera’s, afvalzuigers en handstofzuigers zullen recht geven op een subsidie van het gewest. Komen echter niet in aanmerking voor subsidies: hondenweiders, veegwagens en blikvangers.

Geef een reactie