In de pers

Nieuwe Tunnelordonnantie: strikter toezicht op veiligheid Brusselse tunnels

Over de veiligheid van de Brusselse tunnels en de overlast bij de zoveelste opknapwerken, is intussen al een en ander geschreven. Brussel zal nu nog strikter toezien op de veiligheid van haar tunnels. Zo zullen de tunnels elke 6 jaar een nieuwe exploitatievergunning moeten verkrijgen. Onveilige tunnels zullen worden afgesloten voor het verkeer.

De noodzaak van de nieuwe Tunnelordonnantie

Er bestond eerder al een Tunnelordonnantie, namelijk deze van 10 juli 2008. De Tunnelordonnantie van 10 juni 2008 beperkte zich echter tot de tunnels van 500 meter of meer die bovendien ook behoorden tot het trans-Europese wegennet. Bijzonder, want dergelijke tunnels zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet terug te vinden. De nieuwe Tunnelordonnantie van 16 mei 2019 zal daarom van toepassing zijn op de tunnels in het Brussels Gewest die langer dan 200 meter en korter dan 500 meter zijn.

Invoeging van een zesjarige controlecyclus

De voornaamste nieuwigheid is de zesjarige controlecyclus waarbij elke tunnel elke 6 jaar een nieuwe exploitatievergunning moet krijgen. Deze zesjarige controlecyclus start bij de tunnelbeheerder die voor elke tunnel een veiligheidsdossier moet opstellen. Dit veiligheidsdossier moet vervolgens aan een onafhankelijke expert worden voorgelegd die de doeltreffendheid van het veiligheidsdossier zal nagaan. De onafhankelijke expert zal een veiligheidsrapport opstellen en dit naar de veiligheidsbeambte doorsturen. Ook het oorspronkelijk veiligheidsdossier wordt naar de veiligheidsbeambte doorgestuurd. De veiligheidsbeambte zal vervolgens advies uitbrengen aan het evaluatiecomité en de aangehaalde dossiers eveneens overhevelen.

Het evaluatiecomité bestaat onder andere uit de regeringsvertegenwoordigers, maar ook uit stakeholders en andere tunnelbeheerders. Het evaluatiecomité zal, op basis van de verkregen informatie en het advies van de veiligheidsbeambte, een eigen advies uitbrengen met betrekking tot het al dan niet uitreiken van de uitbatingsvergunning. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de Brusselse regering.

Indien er niet aan de nodige veiligheidsnormen is voldaan, zal men een termijn opgelegd krijgen om de nodige werken alsnog uit te voeren. Indien er na afloop van deze termijn alsnog gebreken blijven bestaan, zal de tunnel worden afgesloten voor het verkeer.

De nieuwe Tunnelordonnantie: nog niet voor meteen…

De Tunnelordonnantie van 16 mei 2019 legt een aantal basisprincipes vast. Echter blijft het wachten op één of meer uitvoeringsbesluiten. Zo zal men waarschijnlijk nog een overzicht publiceren van alle tunnels waarop de Tunnelordonnantie van 16 mei 2019 van toepassing is. Ook een aantal praktische zaken, zoals de technische veiligheidsnormen, de samenstelling van de genoemde organen en de controleprocedure, dienen in een uitvoeringsbesluit te worden geregeld. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Tunnelordonnantie in werking zal treden…

Geef een reactie