Werk & Sociaal

Onbelast bijverdienen tot 6.130 euro: dit zijn de huidige regels en voorwaarden (2018)

Op 26 juli 2018 is de zogenoemde wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze wet maakt het onbelast bijverdienen mogelijk. Voor 2018 stelt de wetgever hiervoor een (geïndexeerde) grens vast van 6.130 euro. Tot die grens mag men bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn en moet de activiteit die aanleiding geeft tot onbelast bijverdienen, op de onbelast bijverdienen lijst staan.


Tip: investeer in dromen van anderen

Mozzeno brengt particuliere investeerders en kredietnemers samen. Hierbij rekent het op de kracht van de deeleconomie. Consumenten lenen van andere consumenten en dit aan eerlijke tarieven waar de banken niet rijker van worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een elektrische fiets kopen, hun leningen hergroeperen of hun droomhuwelijk financieren. En dankzij de PROTECT-verzekering hoeven investeerders niks te vrezen. Positief geld, noemen ze het zelf.


Voorwaarden voor onbelast bijverdienen

In feite heeft de wetgever twee grensbedragen vastgelegd die niet overschreden mogen worden. Het gaat om (cijfers 2018):

 • Maximaal 6.130 euro per jaar onbelast bijverdienen;
 • Maximaal 510,83 euro per maand onbelast bijverdienen voor inkomsten uit verenigingswerk en diensten aan burgers.

Hiernaast is onbelast bijklussen enkel mogelijk in functie van het verenigingswerk (lijst met activiteiten), occasionele diensten tussen burgers of moet het gaan om onbelast bijverdienen in de deeleconomie.

Tot slot moet het echt gaan om bijverdienen: enkel werknemers die minimaal 4/5de werken en zelfstandig in hoofdberoep zijn kunnen onbelast bijverdienen. Wel biedt de wetgever ook de mogelijkheid tot onbelast bijverdienen na pensioen.

Onbelast bijverdienen: verenigingswerk

In deze categorie gaat het om diensten voor feitelijke verenigingen, openbare besturen en socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk. De vereniging moet hierbij aangifte doen van het verenigingswerk. Wel kan een en ander gebeuren zonder ondernemingsnummer. Ook moet er een schriftelijke overeenkomst bestaan en is de organisatie burgerlijk aansprakelijk indien de verenigingswerker een fout begaat, waardoor de vereniging een verzekering dient af te sluiten. De partijen kunnen een vergoeding voor het verenigingswerk overeenkomen, waarbij er diverse plafonds van toepassing zijn.

In sommige gevallen mag ook een uitkeringsgerechtigde werkloze een activiteit als verenigingswerker uitoefenen. Het moet dan wel gaan om de voortzetting van een aflopende overeenkomst en een en ander moet aan het werkloosheidsbureau kenbaar gemaakt worden.

Omdat de organisatie via een elektronische toepassing het begin en het einde van de prestaties en de vergoeding moet registreren, zal een aanvullend KB noodzakelijk zijn.

Onbelast bijverdienen lijst verenigingswerk

Onderstaande activiteiten kunnen in het kader van het verenigingswerk onbelast verricht worden:

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 • Animator, leider, monitor of coördinator in een jeugdbeweging of speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden;
 • Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur;
 • Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • Persoon die actief is bij initiatieven van sociaal-cultureel volwassenewerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties;
 • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaal-cultureel volwassenwerk, cultuureducatie en kunst;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, inrichter van onderwijs, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s, evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en- gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Ondersteuning bieden in woon-zorgcentrale evenals in voorzieningen van personen met een handicap, aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Onbelast bijverdienen: diensten tussen burgers

De wet van 18 juli 2018 laat eveneens onbelast bijverdienen via diensten tussen burgers toe. Wel moet een en ander gerelativeerd worden: de wetgever haalt duidelijk aan dat het niet mag gaan om een vaste regelmaat. Een enkele keer het gras van de buurman afrijden kan, maar niet wekelijks. Overigens mag de occasionele dienstenverrichter de activiteiten niet reeds als zelfstandige uitvoeren of mag het niet gaan om concurrentie ten aanzien van zijn werkgever.

De wet van 18 juli 2018 schrijft voor dat de occasionele dienstenverrichter over een verzekering ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid dient te beschikken. Naar alle waarschijnlijkheid zal er nog een KB volgen die de minimumgarantievoorwaarden van die verzekering zal omschrijven.

De partijen mogen een vergoeding overeenkomen, terwijl er wel sprake zal zijn van bepaalde plafonds. Ook hier zal de occasionele dienstenverrichter een elektronische toepassing moeten gebruiken om een en ander bij te houden. Andermaal zal een KB de verdere details uit dienen te werken.

Onbelast bijverdienen lijst diensten tussen burgers

Ook voor de diensten tussen burgers heeft de wetgever een lijst opgesteld. Activiteiten die zich op die lijst bevinden kunnen dan aanleiding geven tot onbelast bijverdienen. Het gaat om volgende activiteiten:

 • Oppas van kinderen, oppas, gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning;
 • Zorg voor zorgbehoevende personen;
 • Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
 • Sportlessen;
 • Kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
 • Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
 • Het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
 • Ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is;
 • Hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
 • Opziener van onroerende goederen;
 • Het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie