EconomieZelfstandig & Vennootschap

Vennootschapsbijdrage 2018: wat moet je weten?

Iedere vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het goede nieuws is alvast dat die vennootschapsbijdrage in 2018 niet zal stijgen. Het blijft met andere woorden gaan om hetzelfde forfaitaire bedrag zoals we het ook in 2017 reeds kenden. Wat moet je verder nog weten over die vennootschapsbijdrage?

Wie moet de vennootschapsbijdrage in 2018 betalen?

De verplichting tot het betalen van de vennootschapsbijdrage in 2018 is er voor iedere vennootschap naar Belgisch recht. De fiscale woonplaats moet zich met andere woorden in België bevinden.

In de praktijk gaat het om volgende vennootschappen: de (E-)BVBA, de NV, de CVOHA, de CVBA, de V.O.F., de GCV, de Comm. VA en de LV.

Weet dat ook burgerlijke vennootschappen die voor een handelsvorm gekozen hebben in 2018 een vennootschapsbijdrage moeten betalen. Onder andere patrimoniumvennootschappen hoeven met andere woorden de dans niet te ontspringen.

Wel is er een bijzondere regeling voor landbouwvennootschappen met een sociaal oogmerk. Zij moeten dan wel het bewijs leveren dat zij eveneens niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Ook het ESV (Economisch Samenwerkingsverband), het EESV (Europees Economisch Samenwerkingsverband), de vzw en de feitelijke vereniging moeten in 2018 geen vennootschapsbijdrage betalen.

Wat betreft buitenlandse vennootschappen is de regel: enkel wanneer zij onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners uit hoofde van in België verkregen of behaalde inkomsten, moeten zij de vennootschapsbijdrage in 2018 betalen.

Verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds

Iedere Belgische vennootschap moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit moet gebeuren binnen een termijn van:

  • 3 maanden na de oprichtingsdatum (neerleggen statuten bij Rechtbank van Koophandel)
  • 3 maanden na het feit dat de vennootschap aan de belasting van niet-inwoners uit hoofde van in België verkregen of behaalde, onderwerpt (buitenlandse vennootschappen).

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage in 2018?

De vennootschapsbijdrage is afhankelijk van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Balanstotaal in 2016Vennootschapsbijdrage 2018
≤ 681.341,33 euro347,50 euro;
> 681.341,33 euro868,00 euro;
Geen balanstotaal in 2016 (pas opgerichte vennootschap)347,50 euro; ongeacht het moment van opstarten van de vennootschap.

Wanneer moet je de vennootschapsbijdrage in 2018 betalen?

Ook hier moeten we een driedeling maken:

Bestaande vennootschappenTe betalen voor 1 juli 2018
Vennootschappen opgericht in de maanden januari, februari of maart 2018Te betalen voor 1 juli 2018
Vennootschappen opgericht vanaf 1 april 2018Uiterlijk te betalen op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand van oprichting

Wat bij niet- of laattijdige betaling van de vennootschapsbijdrage in 2018?

Bij laattijdige betaling wordt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging en dit tot de maand van inleiding van de gerechtelijke procedure of de maand van betaling van de schuld. Eventueel kan aan de RSVZ een kwijtschelding gevraagd worden van die verhoging, bijvoorbeeld in het geval van overmacht. Die aanvraag moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds.

In het geval van niet-betaling zal men de vennootschapsbijdrage vorderen via de gerechtelijke procedure. Die procedure kan niet alleen gevoerd worden bij de vennootschap zelf maar eventueel ook bij zij die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling ervan. Denk bijvoorbeeld aan werkende vennoten of bestuurders.

Vrijstelling van vennootschapsbijdrage in 2018

Ook in 2018 kan een tijdelijke of permanente vrijstelling van de vennootschapsbijdrage van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor beginnende personenvennootschappen gedurende de eerste drie jaren van hun bestaan. Een permanente vrijstelling is er bijvoorbeeld voor een vennootschap die bij vonnis failliet werd verklaard.

Indien de vennootschap echter kan aantonen dat er in het volledige kalenderjaar geen enkele burgerlijke- of handelsactiviteit werd uitgevoerd, kan eveneens een vrijstelling van de vennootschapsbijdrage verkrijgen. Hiervoor moet het bewijs geleverd worden door een attest van de Administratie der Directe Belastingen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie