Staat & Bestuur

Wat moet de gemeente verplicht op de website zetten?

© Digipolis en Stad Gent, Voorbeeld - de gemeentelijke website van de stad Gent, www.stad.gent

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 legt zowel de burgemeesters als de voorzitters van het vast bureau van de OCMW’s heel wat verplichtingen op met betrekking tot de informatieplicht via de gemeentelijke website. Hierbij geeft het Besluit niet alleen aan welke informatie online beschikbaar moet gesteld worden, maar eveneens hoe lang die informatie op de website aanwezig dient te blijven. De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2019.

Behoud eerdere verplichtingen

De nieuwe verplichte vermeldingen komen bovenop de eerdere decretale verplichtingen. Het gaat hierbij onder andere om de verplichte bekendmaking van sommige besluiten en de lijsten met besluiten. Soms dient hierbij ook de integrale tekst van het besluit reeds verplicht op de gemeentelijke website te worden gepubliceerd.

Welke informatie moet op de gemeentelijke website staan?

De verplichte informatieplicht van de burgemeesters zal vanaf 1 januari 2019 de verplichte online publicatie omvatten van:

 • De notulen en de agenda van de gemeenteraad;
 • De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
 • De belastingreglementen;
 • De retributiereglementen;
 • De statuten en jaarrekeningen van de privaatrechtelijke EVA’s;
 • De statuten van de eventuele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • De statuten van de autonome gemeentebedrijven;
 • De deontologische codes;
 • De actuele samenstelling van het college en de gemeenteraad;
 • Een actueel overzicht van de gemeentelijke adviesraden en de overlegstructuren, inclusief hun samenstelling;
 • De besluiten (incl. inhoud) van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven, indien ze afwijken van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
 • De besluiten (incl. inhoud) van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven, indien ze retributies behandelen.

De verplichte informatieplicht van het vast bureau van de OCMW’s zal vanaf 1 januari 2019 de verplichte online publicatie omvatten van:

 • De notulen en de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel;
 • De statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is;
 • De deontologische codes;
 • De samenstelling van het vast bureau;
 • De samenstelling van het bijzonder comité;
 • De samenstelling van de raad.

Hoe lang moet de informatie op de gemeentelijke website blijven staan?

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vermeldingen:

Informatieverplichting: Minimale duur publicatie:
–          Gepubliceerde lijsten met aangenomen besluiten;

–          De integraal gepubliceerde besluiten;

–          De jaarrekeningen van de EVA’s;

–          De van de gemeenrechtelijke rechtspositieregeling afwijkende besluiten van de autonome gemeentebedrijven;

–          De retributiebesluiten van de autonome gemeentebedrijven;

Tot wanneer een maatregel van bestuurlijk toezicht niet meer mogelijk is;
Agenda’s van de raden Tot de notulen op de website verschijnen;
Notulen van de raden Tot minstens één jaar na de zitting;
–          Samenstellingen

–          Deontologische codes

–          Statuten

–          Rechtspositieregelingen

–          Gemeentelijke belasting- en retributiereglementen

Voortdurende raadpleegbaarheid;
Reglementen en verordeningen Tot wanneer ze niet langer geldig zijn.

 

Geef een reactie