InternationaalOrganenStaat & Bestuur

Wetgever maakt duidelijk wie politiek prominente personen zijn

Wanneer een politiek prominent persoon een relatie aangaat met een bank of een occasionele verrichting stelt, moet een bank extra waakzaam zijn. De bank zal dan bijvoorbeeld een vragenlijst moeten voorleggen waarmee het polst naar de herkomst van het vermogen en zal extra toezicht moeten houden. De Europese richtlijn EU 2015/849 verplicht België om helderheid te scheppen over wie zo’n politiek prominent persoon is. Dat heeft de wetgever nu gedaan.

Verhoogde waakzaamheid bij politiek prominente personen

Financiële instellingen zijn verplicht om “maatregelen van verhoogde waakzaamheid” te treffen wanneer ze een zakelijke relatie aangaan of occasionele verrichtingen uitvoeren voor PPP’s (politiek prominente personen), hun familieleden of met naaste geassocieerden. De bank moet dan een verscherpt toezicht uitoefenen, maatregelen nemen om de oorsprong van het vermogen vast te stellen en dergelijke.

In de antiwitwaswet stond die verplichting al ingeschreven en werden dergelijke PPP’s gedefinieerd als “een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft”. Daarnaast was er een beknopte lijst voorzien met wat onder zo’n PPP moet worden begrepen. Het ging dan bijvoorbeeld om ” staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen”.

Deze lijst was echter vrij algemeen opgesteld. Richtlijn EU 2015/849 verplicht de lidstaten om een lijst met de exacte functies van dergelijke PPP’s op te stellen en deze lijst up-to-date te houden. Dat heeft de Belgische wetgever nu gedaan. Nu is het voor de financiële instellingen helemaal duidelijk wie zo’n politiek prominent persoon is.

Lijst met politiek prominente personen

De nieuwe lijst vertrekt nog steeds van de algemene formulering zoals het oorspronkelijk in artikel 4, 28° van de antiwitwaswet was ingeschreven, maar maakt nu wel duidelijk wie telkens onder de bepaling valt:

Politiek prominente personen Voorbeeld

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;”

·         De Koning

·         De Eerste Minister

·         De Minister-President

·         De Vice-Eerste ministers

·         De Viceministers-President

·         De ministers

·         De staatssecretarissen

Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid

b)   parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;”

·         De Kamervoorzitter

·         De Senaatsvoorzitter

·         De Parlementsvoorzitter

·         De parlementsleden

·         De senatoren

·         De gecoöpteerde senatoren

·         De commissievoorzitters

·         De commissieleden

Goedele Liekens, federaal parlementslid voor Open Vld

c)    leden van bestuurslichamen van politieke partijen;”

·         De leden van het partijbestuur

·         De politieke raad

·         De partijraad

·         Het directiecomité

·         Het dagelijks bestuur

·         Het partijsecretariaat

Bart De Wever, voorzitter partijbestuur N-VA

d)  leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;”

·         Raadsheer in het Hof van Cassatie (incl. eerste voorzitter, voorzitter en sectievoorzitters)

·         Raadsheer in het hof van beroep (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters)

·         Raadsheer in het arbeidshof (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters)

·         Plaatsvervangende raadsheren van bovenstaande drie hoven

·         De eerste voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren en auditeurs bij de Raad van State

Beatrijs Deconinck, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie

e)    leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;”

·         De Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België

·         De eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België

f)    ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;”

·         De ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden

·         De officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning aangewezen zijn voor een specifieke functie

·         De officieren met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen

·         De officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen

·         De officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottieljeadmiraal die door de Koning voor een specifieke functie zijn aangewezen

Jean Cornet d’Elzius, ambassadeur van België bij de Heilige stoel te Rome

g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;”

·         De CEO, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, de bestuurders en de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité en de regeringscommissarissen

·         De bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied

Sophie Dutordoir, CEO van overheidsbedrijf NMBS

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie