De burgerLeven & Wonen

Wetgever maakt gezamenlijk verzoek tot verwerping nalatenschap mogelijk

Een minderjarige wordt niet bekwaam geacht om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Hetzelfde geldt uiteraard voor personen die onbekwaam werden verklaard. Daarom moeten de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers een verzoek indienen bij de vrederechter om de nalatenschap al dan niet in ontvangst te kunnen nemen. De vrederechter beslist in het voordeel van het kind en gaat de verhouding tussen de activa en de passiva na. Vaak is zoiets een formaliteit die extra kosten met zich meebrengt, maar het is natuurlijk belangrijk dat het kind niet wordt opgezadeld met schulden van de erflater. Er wijzigt nu het een en ander aan het verzoek om de nalatenschap te verwerpen.

Gezamenlijk verzoek bij verwerping van de nalatenschap

Voorheen was het zo dat als er meerdere minderjarige personen of meerdere meerjarige onbekwamen waren, het verplicht was om voor elk van hen een verzoek in te dienen. En dit ongeacht de waarde van de nalatenschap en ongeacht of het ging om een verzoek tot aanvaarding of verwerping.

In de wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (BS 7 augustus 2020) werd nu voorzien dat zo’n individueel verzoek niet meer altijd nodig is. Voor de situatie van een verzoek tot verwerping van een nalatenschap waarbij het nettoactief van de nalatenschap maximaal 5.000 euro bedraagt (te indexeren) mag er nu ook een gezamenlijk verzoek worden ingediend. Hier volgt men de redenering van artikel 784 BW dat stelt dat een verwerping van de nalatenschap van niet meer dan 5.000 euro kosteloos wordt verleden en geregistreerd en vrijgesteld is van bekendmakingskosten.

Andere vrederechter bevoegd

In afwijking van de klassieke regels hoeft het verzoek nu ook niet meer ingediend te worden bij de vrederechter die bevoegd is voor de gemeente waar de erfgenaam woont, maar moet het verzoek worden ingediend bij de vrederechter van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen. Op die manier voorkomt de wetgever problemen als er verschillende erfgenamen zijn die ook op verschillende plaatsen wonen (bv. bij nieuw-samengestelde gezinnen).

Geef een reactie