Economie

Wijzigingen in de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

De deontologische code van vastgoedmakelaars legde al heel wat verplichtingen op. Veel van die verplichtingen kregen nu ook een wettelijke basis. Bovendien werd ook een en ander gewijzigd voor zowel de vastgoedmakelaars, de syndici als wat betreft de tuchtprocedure. Wij zetten de hoofdlijnen voor jou uit.

Creatie van een rechtskundig assessor

De minister van Middenstand zal onder de advocaten een rechtskundig assessor aanwijzen, alsook een of meerdere plaatsvervangers (benoeming voor zes jaar). De rechtskundig assessor zal tuchtrechtelijke dossiers tegen vastgoedmakelaars onder de loep nemen. Nadien moet hij of zij beslissen of het opportuun is om al dan niet over te gaan tot een tuchtrechtelijke vervolging. Zijn zij van oordeel dat de feiten een voldoende zwaarwichtige deontologische tekortkoming inhouden, dan kunnen zij de zaak doorverwijzen naar de Uitvoerende Kamers. In dat dossier kan de rechtskundig assessor aanbevelingen doen voor de Uitvoerende Kamer. In het andere geval kunnen ze het dossier zonder gevolg laten.

Ook nieuw is de mogelijkheid om het dossier te klasseren onder voorwaarden. In dat geval moet de vastgoedmakelaar strikte voorwaarden naleven om tuchtrechtelijke vervolging te voorkomen.

Creatie van een rechtskundig assessor-generaal

De minister zal eveneens een Frans- en Nederlandstalige rechtskundig assessor-generaal benoemen (incl. een of meerdere plaatsvervangers). Samen vormen ze het rechtskundig assessoraat-generaal dat zich kan uitspreken over aanvragen tot herziening van beslissing van de rechtskundig assessoren. Het gaat enkel om herzieningen van geklasseerde dossiers zonder gevolgen. Verdere concrete opdrachten zullen nog moeten volgen via een koninklijk besluit.

Opgelet: de functie van rechtskundig assessor-generaal is onverenigbaar met die van rechtskundig assessor. Bovendien is er een maximum van twee opvolgende mandaten voor beide functies, waarbij een rusttijd van minimaal vier jaar wordt opgelegd.

Online weergave van tuchtbeslissingen

Op de website van het BIV zullen het motiverend en beschikkend gedeelte van alle definitieve tuchtbeslissingen verplicht en geanonimiseerd moeten verschijnen, indien ze te maken hebben met schrappingen omwille van (i) geldverduistering, (ii) het niet-terugbetalen van gelden, (iii) het ontvangen van (een) geheime commissie(s) en (iv) zware tekortkomingen. Ook kunnen andere beslissingen die nuttig worden geacht online worden gepubliceerd.

Wijzigingen voor de syndici

Van zodra de vereniging van mede-eigenaars de syndicus heeft ingeschreven bij het KBO, moet de syndicus niet langer jaarlijks een lijst bezorgen aan het BIV. Opmerkelijk is dat die verplichting pas vorig jaar werd ingevoerd en er momenteel een overgangstermijn loopt.

Opgelet: wanneer een syndicus bij meerdere verenigingen is aangesteld, is de regeling anders. Dan valt de verplichte jaarlijkse lijst pas weg indien alle verenigingen de syndicus hebben ingeschreven.

Wettelijke basis voor de derdenrekening

In de deontologische code voor vastgoedmakelaars was reeds de verplichting opgelegd tot een derdenrekening. Nu krijgt die verplichting ook wettelijk vorm.

In de praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde:

  • Derdenrekening: globale rekening waarop de gelden worden ontvangen of beheerd die naar derden of cliënten moeten worden doorgestort;
  • Rubriekrekening: de geïndividualiseerde rekening die geopend wordt voor een groot dossier van een specifieke klant.

De wet legt nu ook een aantal voorwaarden vast voor deze rekeningen.

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 februari 2018, mits uitzondering van de kwaliteitsrekeningen (1 augustus 2018). Er wordt eveneens een bijkomend uitvoeringsbesluit verwacht.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie