Algemene voorwaarden voor het adverteren op de advocatendatabase van Rechtenkrant.be

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rechtenkrant.be en adverteerders (advocaten) die gebruik maken van de advocatendatabase.

1.2 Door zich in te schrijven voor de advocatendatabase, gaat de adverteerder akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Inhoud van de vermelding

2.1 Advocaten worden vermeld met hun bedrijfsgegevens, inclusief naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website. Indien mogelijk wordt ook een logo toegevoegd.

2.2 Rechtenkrant.be behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te redigeren voor consistentie en duidelijkheid.

2.3 Op verzoek van de adverteerder kunnen de weergegeven gegevens gratis worden gewijzigd.

3. Doorgifte van cliënten

3.1 Potentiële cliënten die de advocatendatabase raadplegen, worden rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de adverteerder zonder enige verdere vergoeding verschuldigd te zijn.

4. Betaling en tarieven

4.1 De adverteerder kan kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse betaling.

4.2 De kosten voor de vermelding zijn verschuldigd voor elke begonnen maand of jaar, ongeacht de duur van de daadwerkelijke vermelding binnen die periode.

4.3 Betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Rechtenkrant.be het recht de vermelding op te schorten of te verwijderen.

5. Beëindiging

5.1 De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de adverteerder, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.2 Rechtenkrant.be behoudt zich het recht voor om de vermelding onmiddellijk te beëindigen in geval van schending van deze algemene voorwaarden of indien de adverteerder handelt in strijd met de wet of goede zeden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Rechtenkrant.be is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de vermelding in de advocatendatabase, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2 De adverteerder vrijwaart Rechtenkrant.be voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door de adverteerder verstrekte gegevens.

7. Wijzigingen

7.1 Rechtenkrant.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de adverteerder medegedeeld en treden een maand na deze mededeling in werking.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Gent.

Privacybepaling

9.1 Voor de verwerking van betalingen en abonnementen worden enkele persoonsgegevens doorgegeven aan PayPro. Het gaat om de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mail, bedrijfsnaam, btw-nummer, adres, telefoon en mobiel nummer.

9.2 PayPro zal deze gegevens verwerken in overeenstemming met hun privacyverklaring en enkel voor het doel waarvoor ze zijn beoogd, de verwerking van de transacties en het bijhouden van lopende abonnementen. U kunt de privacyverklaring van PayPro raadplegen via deze link: PayPro Privacy Statement.

De gegevens van PayPro zijn als volgt:

  • Adresgegevens: PayPro B.V. Emmaplein 1 9711AP Groningen Nederland
  • Contactgegevens: Telefoon: 085 – 40 117 86 E-mail: support@paypro.nl
  • KVK: 50398784
  • BTW: NL822720577B01