EconomieFeaturedFiscaalIn de pers

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten

Vanaf aanslagjaar 2020 zal ook een rechtsbijstandsverzekering recht geven op een belastingvermindering. De werkelijk betaalde premies zijn dan aftrekbaar in de belastingen. De belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering is van toepassing op de premies die vanaf 1 september 2019 werden betaald. Echter is niet de volledige premie voor de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar en moet de rechtsbijstandsverzekering aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vind je alle nodige informatie.

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: welke rechtsbijstandsverzekering?

Niet alle rechtsbijstandsverzekeringen zullen automatisch recht geven op de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering. Zij moeten immers aan een aantal minimale voorwaarden voldoen. Zo moet ze cumulatief aan deze 7 voorwaarden voldoen om recht te bieden op de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

# 1. De te verzekeren personen

De verzekering wordt afgesloten ten gunste van de verzekeringsnemer en de personen die bij hem inwonen en er zijn gedomicilieerd. De verzekering moet individueel worden gesloten om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

# 2. De gedekte geschillen

De waarborg moet geschillen in het kader van het privé- en het professioneel leven dekken, op voorwaarde dat ze onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen. Mits bepaalde uitzonderingen mogen de geschillen echter ook onder de bevoegdheid van een Luxemburgs, Frans, Nederlands of Duits rechtscollege vallen.

De waarborg bevat eveneens de eerste echtscheiding of het eerste einde van een wettelijke samenwoning, terwijl vroeger enkel de echtscheiding door onderlinge toestemming werd gedekt. Ook geschillen met betrekking tot het verbintenissenrecht (bv. het bouwen van een woning of het laten leggen van een vloer) en met betrekking tot arbeidscontracten of statuten (zelfs dat van zelfstandigen) moeten door de rechtsbijstandsverzekering gedekt zijn. Anders opent het geen recht op de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

# 3. Een maximale wachttijd

De rechtsbijstandsverzekering mag wachttijden opnemen, maar deze mogen dan niet langer zijn dan:

  • Een wachttijd van 1 jaar bij geschillen omtrent het personen- en familierecht, het fiscaal recht, het erfrecht, het verbintenissenrecht…;
  • Een wachttijd van 3 jaar bij echtscheidingsgeschillen;
  • Een wachttijd van 5 jaar voor geschillen rond de bouw of restauratie van een onroerend goed.

Indien er geen maximale termijn werd vastgelegd, is een wachttermijn niet toegelaten.

# 4. De gedekte kosten

De rechtsbijstandsverzekering moet volgende kosten dekken:

  • De kosten van de tenuitvoerlegging;
  • De kosten van de gerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde;
  • De kosten van de buitengerechtelijke procedures ten laste van de verzekerde;
  • De kosten en erelonen van advocaten, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, bemiddelaars, technisch adviseurs…

# 5. De maximale waarborg

De verzekeraar mag de waarborg beperken tot een maximale waarde. Echter mag de maximale waarborg niet minder bedragen dan 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro per geschil in strafzaken. Hiernaast kan de verzekeraar wel een lagere maximale waarborg verlenen in het geval van:

  • Echtscheidingsgeschillen: een maximale waarborg van min. 3.375 euro/verzekerde;
  • Bouwgeschillen: een maximale waarborg van min. 6.750 euro;
  • Geschillen rond arbeidsovereenkomsten: een maximale waarborg van min. 6.750 euro.

# 6. Een maximale franchise

De franchise mag maximaal 250 euro per schadegeval bedragen. In het geval van een bemiddelings- of verzoeningsprocedure is een franchise zelfs helemaal niet toegelaten.

# 7. Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering en vermelding in de polis

Het is niet de verzekerde die moet nagaan of de polis al dan niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet. De verzekeraar zal dit dan ook moeten communiceren. Hierbij legt de wetgever de verzekeraar de verplichting op om in de polis een clausule op te nemen waarin staat dat de verzekering aan de voorwaarden voor de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering voldoet.

Wat is het bedrag van de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering?

De betaalde premies zijn voor 40% aftrekbaar en dit voor maximaal 195 euro per belastbaar tijdperk. Het gaat om een niet-geïndexeerd bedrag, waardoor het in de praktijk een maximaal bedrag van €310,- betreft, waarvan 40% aftrekbaar is. Voor aanslagjaar 2020 is de maximale belastingvermindering dus gelijk aan €124,-. Enkel de betaalde premies vanaf 1 september 2019 komen in aanmerking voor de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

Opgelet: vanaf 1 september 2019 zal een de rechtsbijstandsverzekering niet meer vrijgesteld zijn van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen van 9,25%. Ook worden de betaalde premies niet als beroepskost aangemerkt. Dit ter compensatie van de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering.

Hoe lever ik het bewijs voor de belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering?

Het is de verzekeraar die jaarlijks een attest moet uitreiken. Op dit attest moet staan dat de verzekering aan de gestelde voorwaarden voldoet. Eveneens moet het attest nog een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Op het jaarlijks attest staan eveneens de betaalde bijdragen. Ook de belastingadministratie zal overigens de gegevens ontvangen, waardoor een vereenvoudigde aangifte mogelijk blijft.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie