Staat & Bestuur

Kan je de documenten van de Delcredere zomaar inkijken?

Artikel 82 van de diversebepalingenwet (Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 24 april 2017)  zorgde ervoor dat de stukken die Delcredere ontvangt of produceert, niet aanzien werden als een bestuursdocument in de zin van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur. Bovendien stipuleerde het nadrukkelijk dat er op de Delcredere een discretieplicht rust wat de vertrouwelijke bedrijfsinformatie waarover het beschikt, betreft.

Diverse milieuverenigingen, waaronder Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu, net zoals de Vlaamse Vereniging van Journalisten, waren het daar niet mee eens en vonden dat zij inzagerecht moeten hebben in de documenten van de Delcredere. De Delcredere weigerde echter in te gaan op elk verzoek tot openbaarmaking en verwees hierbij naar het aangehaalde artikel 82 van de diversebepalingenwet. Het Grondwettelijk Hof heeft recent uitspraak gedaan (GwH 29 november 2018, nr. 167/2018).

Wat is de Delcredere?

De Delcredere, vroeger de Nationale Delcrederedienst genoemd, is een Belgische openbare exportkredietverzekeraar die de internationale handel moet bevorderen door handelskredieten met staatsgarantie te verzekeren tegen commerciële en politieke risico’s. Dit verklaart ook de gevoeligheid van de documenten van de Delcredere. Zij kunnen immers bedrijfsgeheimen bevatten.

Het aangehaalde artikel 82 van de diversebepalingenwet haalt aan dat de stukken die het ontvangt of produceert dus geen bestuursdocumenten zijn, waardoor de aangehaalde organisaties ze niet kunnen inkijken. Op die manier beschermt men dus de bedrijfsgeheimen.

Uitspraak van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof besluit nu, op basis van de in de Grondwet verankerde wet op de openbaarheid van bestuur, dat Delcredere wel degelijk een administratieve overheid is. De discretieplicht die wel degelijk op Delcredere rust ten aanzien van bedrijfsgeheimen, kan volgens het Grondwettelijk Hof dan ook geen reden zijn voor een algemeen verbod op het grondwettelijk recht van openbaarheid van bestuur.

De uitzonderingen die de wet al zelf voorziet, bijvoorbeeld wat betreft de vertrouwelijke bedrijfsinformatie, volstaan. Wel moeten die uitzonderingen geval per geval beoordeeld worden en mag het geen aanleiding geven tot een absoluut verbod.

Het Grondwettelijk Hof heeft dan ook artikel 82 van de diversebepalingenwet vernietigd. Dit impliceert nog niet automatisch dat de aangehaalde organisaties steeds inkijk kunnen krijgen in de Delcrederedossiers. Wel zal de Delcredere bij elke aanvraag moeten motiveren waarom het bepaalde documenten of onderdelen ervan niet vrijgeeft en in welke mate het zich kan beroepen op een uitzonderingsgrond.

Geef een reactie