De burgerDossier coronavirusIn de persLeven & Wonen

Ook Vlaamse maatregelen voor bescherming huurmarkt tijdens coronacrisis

Eerder werden er al maatregelen genomen om woningeigenaars te beschermen tegen de gevolgen van inkomensverlies door de coronacrisis. In het Belgisch Staatsblad is nu ook een besluit van de Vlaamse regering verschenen dat zowel private als sociale huurders beter moet beschermen tegen de gevolgen van het inkomensverlies.

Geen uithuiszettingen

Net zoals dat al in Brussel het geval was, worden ook de uithuiszettingen in Vlaanderen tijdelijk opgeschort. Gerechtelijke beslissingen waarin een uithuiszetting wordt bevolen, worden dus tijdelijk niet meer uitgevoerd. De politiediensten moeten toezien op de naleving van dit verbod. Indien er toch wordt overgegaan tot een uithuiszetting mag de politie geweld gebruiken indien dit redelijk is en in verhouding staat met het nagestreefde doel. De politie moet het gebruik van geweld wel laten voorafgaan door een waarschuwing, tenzij dit onmogelijk zou zijn. In de eerste plaats zal de politie ter plaatse moeten komen om de gemoederen te bedaren en de uithuiszetting te verhinderen, maar het gebruik van geweld wordt niet uitgesloten.

Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Het is momenteel nagenoeg onmogelijk om een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten, zeker nu er geen plaatsbezoeken mogelijk zijn. In het huurrecht heeft de huurder steeds het recht om in zo’n geval een verlenging van de huurovereenkomst door buitengewone omstandigheden aan te vragen. De partijen kunnen vrij tot overeenstemming komen en in het andere geval beslist de rechter. Normaal moet de huurder dit ten laatste één maand voor het einde van de verhuurovereenkomst aanvragen per aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of door de betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot.

In functie van de coronacrisis wijkt de Vlaamse regering hier nu tijdelijk op twee punten van af:

  • De aanvraag kan ook gebeuren per mail
  • De aanvraag kan ook gebeuren tijdens de maand voor de vervaldag van de huurovereenkomst (maar niet op de vervaldag of nadien)

Verlaging sociale huurprijzen

Als een huurder, of een van de personen van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen om de sociale huurprijs te berekenen, tijdelijk werkloos is omwille van het coronavirus kan men de huurprijs herberekenen.

Normaal wordt de huurprijs pas jaarlijks opnieuw berekend en is deze vanaf 1 januari van toepassing. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de huurprijs tussentijds aan te passen. Hierbij houdt men rekening met de som van de inkomsten over drie maanden. Dit wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar twaalf maanden.

Nu voorziet de Vlaamse regering dat men vanaf de eerste maand nadat men tijdelijk werkloos is geworden al een nieuwe huurprijsberekening kan vragen en dat de nieuwe huurprijs dan ook meteen rekening houdt met het inkomensverlies door de werkloosheid (zonder dat de vorige twee maanden de huurprijs omhoog stuwen). Wanneer het inkomen weer genormaliseerd is, moeten de sociale huurders dit wel melden aan de huisvestingsmaatschappij opdat de klassieke huurprijs opnieuw kan worden aangerekend.

Geef een reactie