Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Veiligheidsscreening voor medewerkers van publieke evenementen

Deze zomer wordt opnieuw een zomer om niet te vergeten. Festivals volgen elkaar op, we troepen samen tijdens de Gentse feesten en ook de Rode Duivels zijn op het grote scherm te zien. Vorige jaren was er al veel te doen omtrent de veiligheid. Dit jaar moet alles gestructureerder verlopen. De Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Janbom, herhaalt in zijn Ministeriële omzendbrief van 29 maart 2018 nogmaals het juridisch kader omtrent de voorafgaande veiligheidsscreening.

Eerst een risicoanalyse van het evenement

Iedere organisator die een evenement wenst op te zetten, moet dat melden bij de gemeente. De politie zal het evenement nadien onderwerpen aan een risicoanalyse. De resultaten van dit onderzoek zullen aangeven of bepaalde maatregelen nodig zijn om de openbare orde en de veiligheid te kunnen garanderen. Hierbij zal men ook de informatie die het OCAD en het Crisiscentrum aanlevert, analyseren.

Beslissing tot preventieve en regulerende maatregelen

Een eerste categorie maatregelen die men kan treffen, zijn de zogenaamde preventieve en regulerende maatregelen. Een voorafgaande veiligheidsscreening van de medewerkers, valt onder deze categorie. De gemeenteraad zal in dat geval via een politieverordening de maatregelen opleggen om de openbare orde te garanderen. Hieronder vallen onder andere:

  • Het verplichten van de organisatoren om in al hun overeenkomsten een clausule op te nemen die contractspartijen verplicht om hun gegevens over te maken aan de politiediensten voor een voorafgaande veiligheidscontrole;
  • Het verplichten van de organisatoren om een clausule op te nemen die voorziet dat de toegang kan worden geweigerd op basis van een voorafgaande veiligheidscontrole.

Het is vooral de burgemeester die hier een ruime bevoegdheid geniet. De burgemeester kan immers maatregelen nemen die zelfs gericht zijn tot een bepaalde persoon, een groep van personen, een bepaalde duur en een bepaalde plaats. Zelfs zonder een gemeentelijke verordening kan de burgemeester met andere woorden preventieve en regulerende maatregelen treffen.

De voorafgaande veiligheidscontrole

Men kan dus een voorafgaande screening van de medewerkers opleggen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die maatregel proportioneel is voor de veiligheid en een vreedzaam verloop van het evenement mogelijk maakt. Bovendien moet de politie ook nog nagaan of de reglementering met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling toepasselijk is.

In een volgende fase zal men nagaan welke databanken geraadpleegd worden en welke personen gecontroleerd worden: alle medewerkers, een deel van de medewerkers (bv. enkel vrijwilligers), een controle gericht op bepaalde locaties, … De veiligheidscontrole wordt vervolgens vastgelegd in de gemeentelijke politieverordening en de beslissing wordt meegedeeld aan de organisator.

De gegevensoverdracht vindt ten laatste zes weken voor de start van het evenement plaats en bevat de persoonsgegevens (voornaam, naam, geboortedatum, geboorteplaats, het rijksregisternummer en de functie tijdens het evenement) van de betrokkenen.

Politie voert veiligheidscontrole uit

Het zijn de politiediensten die instaan voor de uitvoering van de veiligheidscontrole. Hierbij mogen ze zich enkel en alleen baseren op de aan hen overhandigde persoonsgegevens. Na overleg met de bevoegde organen (zoals het openbaar ministerie en eventuele andere adviesorganen), kunnen de politiediensten eventueel een negatief advies geven aan de burgemeester. Indien geen negatieve elementen aanwezig zijn, moeten zij de aangehaalde organen natuurlijk niet raadplegen en kunnen ze gewoon een positief advies uitbrengen.

Uiteindelijk is het de burgemeester die de beslissing neemt. Bij een negatieve beslissing moet de organisatie de toegang aan de betrokkene weigeren.

Schorsing en nietigverklaring mogelijk

Indien de betrokkene niet akkoord gaat met de beslissing van de burgemeester, kan hij een verzoek tot schorsing of vernietiging indienen bij de Raad van State. Uiteraard kan hij ook de toegang en de verbetering van zijn gegevens vragen indien foutieve gegevens aan de oorzaak liggen van de negatieve beslissing. In zo’n geval zullen de politiediensten echter een nieuwe veiligheidscontrole uitvoeren.

Geef een reactie