De burgerFeaturedIn de pers

Verplicht terugkommoment rijbewijs B: dit zal het inhouden

Op 14 november 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B. Vanaf 1 januari 2019 zullen beginnende chauffeurs die hun rijbewijs B in Vlaanderen behaalden, dan ook een bijkomende opleiding moeten volgen. Die opleiding wordt ook al eens het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B genoemd.  Op basis van het aangehaalde decreet kunnen we nu al aangeven hoe dat verplicht terugkommoment voor rijbewijs B eruit zal komen te zien.

Verplicht terugkommoment rijbewijs B (nog) niet voor iedereen verplicht

Het verplicht terugkommoment na het behalen van het rijbewijs B geldt enkel voor zij die vanaf 1 oktober 2017 een aanvraag hebben ingediend om een voorlopig rijbewijs te krijgen. Ook de houders van een geldig voorlopig rijbewijs B, al dan niet met begeleider, die vanaf 1 oktober 2017 hun recht gebruikt hebben om een enkele keer hun voorlopig rijbewijs B om te ruilen naar de variant met of zonder begeleider, moeten deelnemen aan het verplicht terugkommoment.

De decreetgever voorziet echter wel een uitzondering voor zij die hun nieuw voorlopig rijbewijs B hebben aangevraagd op grond van artikel 50, § 3 RijbewijsKB 23 maart 1998.  Het gaat onder andere om rijbewijzen die werden afgegeven na verlies, bij beschadiging of indien de foto niet langer gelijkend is. Voorwaarde is wel dat het originele voorlopig rijbewijs aangevraagd werd voor 1 oktober 2017.

Wanneer het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B volgen?

Het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B moet gevolgd worden binnen een termijn van negen maanden na het behalen van het rijbewijs. Echter zal men zich pas vanaf zes maanden na het behalen van het rijbewijs B kunnen aanmelden voor het verplicht terugkommoment. In de praktijk legt de decreetgever dus een raam op van drie maanden waarbinnen de nieuwe bestuurders het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B dienen te volgen.

Omdat ook de decreetgever weet dat het lang niet altijd even makkelijk is om binnen zo’n korte periode een gaatje in de agenda te vinden, heeft het een aantal uitzonderingsgronden toegestaan. De redenen waarvoor men uitstel kan verkrijgen en wat men hiervoor dient voor te leggen, zijn hieronder weergegeven.

Grond van uitstelVoor te leggen
Medische redenenVerklaring door de behandelende arts
Vrijheidsbeneming ten gevolge van rechterlijke maatregelAttest uitgereikt door de instelling waarin men zich bevindt
Verblijf in het buitenland om beroeps- of dienstredenen en onmogelijkheid om terug te keren binnen de tijdspanne van 3 maandenAttest van de militaire overheid, burgerlijke overheid of de werkgever onder wie de werknemer ressorteert
Verblijf in het buitenland om studieredenen en onmogelijkheid om terug te keren binnen de tijdspanne van 3 maandenAttest van de directie van de instelling waar de student zijn studies geniet

De Minister moet de modellen van de aangehaalde attesten nog bepalen. Wel heeft de decreetgever reeds concreet aangegeven dat de attesten duidelijk de data vanaf wanneer de onmogelijkheid ophoudt, dienen te vermelden.

Inhoud van het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B

Concreet zal het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B bestaan uit drie onderdelen. Deze onderdelen moeten op dezelfde dag worden doorlopen en dit conform onderstaande volgorde. Volledigheidshalve is steeds een uittreksel van de bijlage, zoals het verschenen is in het Belgisch Staatsblad, weergegeven.

Onderdeel 1: kennismaking en reflectie (30 minuten)

Tijdens het eerste onderdeel wordt tijd voorzien om kennis te maken met de andere deelnemers en met de lesgever. De beginnende bestuurder krijgt hier ook info met betrekking tot het terugkommoment en het verloop ervan. Ongeacht de beperkte duur van 30 minuten zou er ook ruimte moeten zijn voor een zelfreflectie. Tijdens deze zelfreflectie zal men onder andere aandacht hebben op de persoonlijke kijk op de eigen vaardigheden als chauffeur en de persoonlijke visie op de noodzakelijke vaardigheden, attitudes en kennis die nodig zijn om veilig met de auto te rijden.

Uittreksel Belgisch Staatsblad:

Onderdeel 2: praktijkoefeningen op oefenterrein (120 minuten)

In een volgende fase zal men gedurende 2 uur een aantal oefeningen afleggen op het oefenterrein. Aan bod komen onder andere: een stopoefening, een slalomoefening met een promillebril en een afleidingsoefening op een natte ondergrond met een verminderde wrijvingscoëfficiënt. Bewustwording blijkt hier, meer dan vaardigheden, centraal te staan.

Uittreksel Belgisch Staatsblad:

Onderdeel 3: het afsluitend groepsgesprek (90 minuten)

Tot slot zal men het verplicht terugkommoment afsluiten met een groepsgesprek. Hier komen onder andere volgende aspecten aanbod:

  • Risicovol rijgedrag als oorzaak van verkeersongevallen met inbegrip van overdreven snelheid, rijden onder invloed, vermoeidheid en afleiding;
  • Het stimuleren van veilig rijgedrag;
  • Het aanzetten van beginnende bestuurders tot reflectie;
  • Het stimuleren van een verkeersveilige attitude bij beginnende bestuurders.

Uittreksel Belgisch Staatsblad:

Kostprijs van het verplicht terugkommoment voor rijbewijs B

De opleiding zal uiteraard niet gratis zijn. Wel legt de decreetgever een maximaal bedrag op van 100 euro (jaarlijks te indexeren) en een toeslag van vijftig euro (jaarlijks te indexeren) voor zij die zich niet binnen het venster van drie maanden aanmelden.

Attest na volgen verplicht terugkommoment rijbewijs B

Na het volgen van de drie onderdelen, verkrijgt men automatisch een attest. Er is geen sprake van een quotatie, louter goede wil en medewerking volstaan om het attest te verkrijgen.

Update: Erratum B.S. 22 november 2018

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2018 verscheen een erratum. De Vlaamse decreetgever heeft hierbij klaarblijkelijk besloten dat iedere groep maximaal 18 in plaats van 15 deelnemers mag tellen. Tijdens het tweede deel van de cursus zullen er dus maximaal drie groepen van zes deelnemers aan de oefening starten. Het minimumaantal deelnemers opdat de opleiding kan worden georganiseerd, zijnde zes, blijft wel gewoon behouden.

Geef een reactie