Proces

Wat is een ere-advocaat en wat maakt hem bijzonder?

België behoort tot een van de weinige landen ter wereld waar ere-advocaten rondlopen, een bijzondere titel die zelfs door de wet wordt beschermd. Maar wat is dat nu eigenlijk zo’n ere-advocaat? Wat moet een advocaat doen om zo’n ere-advocaat te zijn of te worden?

De titel van ere-advocaat zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek

De titel van ere-advocaat is omschreven in artikel 436 Ger.W. Het is een beschermde titel, net zoals die van advocaat. De titel kan volgens datzelfde artikel worden toegewezen aan doctors in de rechten die het beroep van advocaat niet meer uitoefenen en die minstens tien jaar ingeschreven zijn geweest.

In datzelfde artikel staat ook dat het een raad van de Orde is die de titel toekent volgens hun eigen reglement. In de praktijk wijken deze machtigingsvoorwaarden sterk van elkaar af. Bij de ene raad van de Orde moet een advocaat echt bijzondere verdiensten kunnen voorleggen, bij de andere raad van de Orde wordt elke aanvraag van een (gewezen) advocaat toegekend op voorwaarde dat niemand bezwaren uit. We kunnen dus best wel stellen dat het dragen van de titel van ere-advocaat eigenlijk weinig zegt over de bijzondere erkentelijkheid die de titel met zich meebrengt.

Art. 436. De raad van de Orde kan doctors in de rechten die ten minste tien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven zijn geweest en het beroep van advocaat niet meer uitoefenen, machtigen om de titel van ere-advocaat te voeren.

In uitzonderlijke omstandigheden kan hij de voorgeschreven termijn inkorten.

Alleen de raad van de Orde in wiens gebied de betrokkene het laatst het beroep van advocaat heeft uitgeoefend, kan deze machtiging verlenen onder de voorwaarden in zijn reglement bepaald.” (Art. 436, lid 1, 2 en 3 Ger. W.)

Niemand heeft echt een idee

In zijn boek Geschiedenis en statuut van de ere-advocaat geeft Dirk Lindemans ook zelf aan dat er bij het grote publiek een idee heerst alsof een ere-advocaat zich altijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Zelfs in de politieke wereld neemt men soms onterecht aan dat er een onderscheid is op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. En de ere-advocaten zelf? De meesten van hen vinden het geen bevestiging van hun bijzondere verdiensten, maar louter een blijk van hun blijvende verbondenheid aan de balie. In de tussentijd voeren ze natuurlijk wel de titel waarvan niemand goed weet welke lading het dekt.

Geef een reactie