BoeteMilieuStraf

Wet bijmenging duurzame biobrandstof in motorbrandstof: boetes op komst

De wet van 17 juli 2013 over de bijmenging van duurzame biobrandstoffen in motorbrandstoffen, legde de oliemaatschappijen verplichtingen op aangaande de verplichte bijmenging. In het nieuwe KB van 23 februari 2018, dat onder andere het toezicht regelt en ook de procedure voor de controleambtenaren omschrijft, wordt nu ook gewag gemaakt van de administratieve boetes voor de maatschappijen die die regels verhinderen of niet nakomen.

De informatieplicht en wet bijmenging duurzame biobrandstof in motorbrandstof

De oliemaatschappij moet de maand die volgt op het kwartaal een (al dan niet elektronisch) overzicht meedelen aan de Algemene Directie Energie (FOD Economie), van:

  • De hoeveelheden benzine E5 die tot verbruik worden uitgeslagen;
  • De hoeveelheden benzine E10 die tot verbruik worden uitgeslagen;
  • De hoeveelheden diesel die tot verbruik worden uitgeslagen;
  • De hoeveelheden fossiele brandstoffen en de overeenkomende hoeveelheden duurzame biobrandstoffen die tot verbruik worden uitgeslagen.

De Algemene Directie Energie verifieert nadien de ontvangen gegevens voor het controleren van het nominaal volume. Stellen zij een anti-competitief gedrag vast? Dan zal een rapport worden overgemaakt aan de minister van Economie, die een onderzoeksprocedure kan instellen.

Controles wet bijmenging duurzame biobrandstof door FAPETRO

Wat betreft het reëel volume maakt men gebruik van analyses door FAPETRO (Fonds voor Analyse van aardolieproducten). FAPETRO voert de controles uit op de plaats(en) waar de maatschappijen de aardolieproducten verdelen, op de markt uitslaan en/of stockeren.

Indien uit zo’n controle zou blijken dat de petroleumproducten niet het nominaal volume biobrandstof bevatten, zal de Algemene Directie Energie een waarschuwingsbrief sturen waarbij de maatschappij tien werkdagen tijd krijgt om zich hiertegen te verdedigen.

Administratieve boetes wet bijmenging duurzame biobrandstof

De wet legt nu ook administratieve boetes op voor maatschappijen die hun informatieplicht niet naleven of verhinderen. Het gaat om een administratieve boete van honderd tot tienduizend euro. Bij recidivisten kan de boete verdubbeld worden.

De naar behoren geïnformeerde oliemaatschappij die de verplichte bijmenging niet naleeft, riskeert dan weer een boete van 900 euro per duizend liter bij 15°C aan ontbrekende biobrandstof die niet bijgemengd werd.

De oliemaatschappijen moeten de administratieve geldboetes storten op de bijzondere rekening van de Algemene Directie Energie (FOD Economie).

Het nieuwe KB is in voege vanaf 6 april 2018.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie