EconomieInsolvabiliteit & schulden

Ambtshalve schrapping van de failliete advocaat

Vanaf vandaag is de insolventieprocedure ook van toepassing op advocaten. Ook zij kunnen vanaf nu failliet verklaard worden of kunnen een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Ook de Orde van de Vlaamse Balies past zijn Codex Deontologie voor Advocaten aan met het oog op die insolventieprocedures.

Verplicht verwittigen van de stafhouder

Indien de advocaat geconfronteerd wordt met een insolventieprocedure, zal hij of zij vanaf 1 mei 2018 diens stafhouder hiervan onmiddellijk op de hoogte moeten stellen. Hiervoor moet de advocaat een kopie bezorgen van alle relevante documenten. Uiteraard geldt dezelfde verplichting indien de advocaat zijn beroepsactiviteiten uitoefent aan de hand van een vennootschap.

Ambtshalve schrapping

Vanaf het moment dat de advocaat failliet is verklaard, vindt er een ambtshalve schrapping plaats van:

  • Het tableau;
  • De lijst van stagiairs;
  • De EU-lijst met advocaten die hier hun beroep wensen uit te oefenen en dit onder hun oorspronkelijke beroepstitel.

De schrapping vindt plaats vanaf het moment dat het faillissementsvonnis wordt uitgesproken. Wanneer een samenwerkingsverband van advocaten of een feitelijke vereniging failliet wordt verklaard, worden alle advocaten-vennoten geschrapt. De schrapping wordt bovendien niet geschorst bij verzet of hoger beroep bij de tuchtraad van beroep.

Meteen nieuwe inschrijving

Na de schrapping kan de advocaat meteen aan de Orde vragen om opnieuw ingeschreven te worden op de lijsten of op het tableau. Hij of zij neemt dan wel rang op datum van de nieuwe inschrijving.

Aanstelling insolventiefunctionarissen

Ieder jaar zal de stafhouder een lijst opstellen van personen die door de rechtbank kunnen worden aangeduid als zogenaamde insolventiefunctionarissen. Zij ondersteunen de gerechtsdeurwaarders, de voorlopige bewindvoerders of de curatoren bij de diverse insolventieprocedures waar een advocaat mee kan geconfronteerd worden. Bovendien kan de insolventiefunctionaris de hoofdmandataris hulp en bijstand bieden bij de technische aspecten.

De stafhouder moet de lijst tegen 30 november overmaken aan de Orde van de Vlaamse Balies, die het dan weer tegen 31 december kan neerleggen in het Centraal Register Solvabiliteit.

Word je als advocaat aangesteld als insolventiefunctionaris? Dan moet je de stafhouder hiervan op de hoogte brengen.

Geef een reactie