Staat & Bestuur

Hoe verloopt de erkenning als algemene ramp in Brussel?

De federale wet van 12 juli 1976 regelde lang de natuurrampen in België. De zesde staatshervorming bracht de bevoegdheden echter naar de Gewesten. Vlaanderen en Wallonië hadden daarop al een eigen natuurrampenregime uitgewerkt en nu volgt ook Brussel hun voorbeeld. Brussel gebruikte nog even de federale wet om dergelijke rampen te vergoeden, maar heeft recent ook eigen Brusselse regels uitgewerkt. De nieuwe Brusselse regeling is dan ook op 30 oktober 2019 in voege getreden. Zo is er nu ook duidelijkheid wanneer en hoe een erkenning als algemene ramp in Brussel verloopt.

Erkenningscriteria voor algemene ramp in Brussel

In een nieuw uitvoeringsbesluit heeft de Brusselse regering erkenningscriteria uitgewerkt voor verschillende algemene rampen in Brussel zoals hagelbuien, aardbevingen, aardverzakkingen, lokale tornado’s, overstromingen door hemelwater of overstromingen doordat waterlopen uit hun oevers treden. Voor lokale rukwinden en tornado’s geldt bijvoorbeeld dat ze minstens categorie F2 op de schaal van Fujita moeten bereiken. Een aardbeving moet dan weer minimaal een magnitude van 4,0 op de schaal van Richter en een intensiteit van VII op de Europese macroseismische schaal bereiken.

Ook wanneer er voor een bepaalde ramp geen erkenningscriteria bestaan, kan het toch als algemene ramp in Brussel worden erkend. Daarvoor dient het statistisch gezien wel om een ramp te gaan die maar eens om de 20 jaar of meer voorkomt.

Procedure tot erkenning als algemene ramp in Brussel

Indien er aan de criteria is voldaan, zal de burgemeester van de getroffen gemeente een aanvraag indienen. Hiervoor heeft de Directie Investeringen een modelformulier uitgewerkt. De aanvraag moet steeds binnen de vijftien dagen worden ingediend. Het is de Directie Investeringen die zal nagaan of de ramp aan de criteria voldoet. Vervolgens zal de Directie Investeringen een voorstel tot niet-erkenning of erkenning indienen bij de Brusselse minister. Uiteindelijk is het de Brusselse regering die de definitieve beslissing neemt.

Schadevergoeding aanvragen

Indien er een erkenning tot algemene ramp in Brussel volgt, kunnen schadelijders een schadevergoeding aanvragen. In principe ontvangt men een schadevergoeding van 60% van de geleden schade. De schadevergoeding wordt echter op verschillende manieren beperkt (cijfers: 2019):

  • Maximaal € 149.850,- voor schade aan privégoederen;
  • Maximaal € 600.000,- voor schade aan openbare domeingoederen;
  • Rekening houdende met eigen risicobedragen en waardeverminderingen;
  • Rekening houdende met plafonds voor voorlopige instandhoudingswerken;
  • Rekening houdende met maximale vergoedingen voor vervoersmiddelen (bv. max. 900 euro voor verlies van een elektrische fiets).

De nieuwe regels in Brussel traden op 30 oktober 2019 in werking.

Geef een reactie